Cesta objednávky

Klíčová slova:

Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící, objednávkový formulář, operátor

video

Cíle:

Žáci se učí spolupracovat a komunikovat ve skupině a prezentovat své názory a postoje.
Žáci si rozšíří a upevní představu o systému a procesu objednávání tlumočníka.
Žáci vlastními slovy dokážou popsat postup objednávání tlumočníka.

video

Kritéria dosažení cílů:

Žáci porozumí hlouběji postupu, jak probíhá komunikace mezi klientem, operátorem a tlumočníkem. Při převyprávění komiksu, popř. jeho ztvárnění by se měl aktivně zapojit každý žák ve skupině. Porozumění procesu objednání tlumočníka dokládá náležité seřazení komiksu a schopnost odpovědět na otázky, které učitel žákům pokládá. Správné posouzení situace si žáci ověřují v pracovním listu.

video

Cílová skupina:

žáci druhého stupně ZŠ

video

Doba trvání:

20 minut

video

Pomůcky:

obrázky s komiksovým příběhem (viz příloha IX.)
pracovní listy (viz příloha X.) podle počtu žáků.

video

Situační kontext pro učitele:

U Centra zprostředkování tlumočníků pro neslyšící (informace o Centru na www.ctzn.cz), největšího poskytovatele tlumočnických služeb v ČR, probíhá objednávání následujícím způsobem:

 1. Klient pošle do Centra objednávku (prostřednictvím sms, e-mailu, internetového formuláře, skype, oovoo atd.). Požadavek na tlumočení je potřeba poslat s dostatečným předstihem, aby bylo možné najít vhodného volného tlumočníka. Pravidla poskytování a proplácení tlumočnických služeb pro neslyšící klienty včetně jejich překladu do českého znakového jazyka jsou uvedeny na adrese http://www.cztn.cz/…sici-klienty.
 2. Operátor Centra, který komunikuje s klienty a vyřizuje jejich objednávky na tlumočení, potvrdí přijetí objednávky. Pokud chybí v objednávce nějaké údaje (datum a čas tlumočení, adresa tlumočení, místo setkání, účel tlumočení a upřesnění tlumočení), požádá klienta o jejich doplnění, popř. pokud některá informace není srozumitelná, požádá o vysvětlení. Všichni operátoři v Centru ovládají alespoň částečně český znakový jazyk a mají zkušenosti s písemnou komunikací s neslyšícími klienty.
 3. Operátor kontaktuje tlumočníka s dotazem, zda může danému klientovi tlumočit. Tlumočníkovi předá všechny potřebné informace, aby se mohl rozhodnout, zda tlumočení může přijmout.
 4. Pokud se operátorovi podaří najít tlumočníka, předá tuto informaci klientovi a také mu sdělí jméno tlumočníka.
 5. Tlumočník se s klientem sejde včas a na místě, které klient v objednávce stanovil, a dále již probíhá situace, na kterou byl tlumočník objednán.

Více informací k fungování Centra viz situační kontext pro učitele při aktivitě č. 4 Pátrání po tlumočníkovi.

Zrušit objednané tlumočení může jen ten, kdo jej objednal. Zrušit tlumočení je možné pouze nejpozději dvě hodiny před plánovaným tlumočením. Pozdější zrušení je posuzováno stejně, jako když se klient na tlumočení nedo¬staví, a jsou z toho vyvozeny sankce pro klienta.

Operátoři Centra jsou klientům k dispozici každý všední den od 7 do 17 hodin. Centrum si vyhrazuje právo upozadit vyřizování požadavků na tlumočení na tentýž den před dříve zaslanými požadavky. Požadavky podané po 17. hodině budou vyřizovány až v následujícím pracovním dni.

Doporučujeme se seznámit se s pravidly daného poskytovatele ve Vašem kraji.

video

Průběh aktivity:

 1. Žáci se rozdělí do skupinek po třech či čtyřech.
 2. Každá skupina dostane sadu obrázků komiksu, které jsou promíchané. Žáci mají za úkol seřadit obrázky tak, jak postupuje příběh. Správně seřazení příběhu si žáci zkontrolují podle prvku, který zvolí učitel, např. podle čísel na zadní straně jednotlivých dílů komiksu.
 3. Příběh si pak ve skupině převyprávějí, případně zahrají jako divadlo (podle preferencí a schopností žáků).
 4. Po dokončení práce ve skupinách žáci společně odpovídají na otázky učitele:
 1. Každý žák poté vyplní pracovní list. Pracovní list je piktogram průběhu komunikace mezi chlapcem Tondou, operátorkou a tlumočníkem. Žáci si vystřihnou a dolepí věty podle toho, od koho ke komu jsou poslány, a pak je očíslují. Učitel na předem určené místo položí i správné řešení průběhu komunikace na pracovním listu, každý žák si tak správné vyplnění pracovního listu sám ověří.
 2. Reflektující otázky.
 3. Zhodnocení a poděkování za práci žáků.
video

Varianty:

Z vlastní zkušenosti víme, že se s Centrem předem lze domluvit na simulaci skutečné objednávky tlumočníka. Jistě i Vám dovolí objednávku odeslat, zpracovat a nakonec zrušit. Žáci tak budou mít jedinečnou možnost účastnit se celého procesu.

video

Možné nesnáze:

Není nutné, aby po nacvičení vlastního divadla/vyprávění vystoupila skupina před celou třídou. Hlavním cílem aktivity je, aby žáci dobře pochopili komunikaci mezi klientem, operátorem a tlumočníkem a zafixovali si její průběh.

Žáci budou možná potřebovat pomoc s řazením obrázků. Učitel je může pomocí otázek k postupu objednávky dovést. Každý komiks by měl na zadní straně obsahovat i možnost kontroly. Např. v rohu uvést číslici odpovídající pořadí obrázku v celém komiksu.

video

Reflektující otázky k aktivitě:

 1. Objednával si někdo z vás tlumočníka přes Centrum? Nebo někdo z vašich blízkých?
 2. Jak probíhala komunikace s operátorem? Rozuměli jste všem informacím od operátora? Pokud ne, kterým informacím jste nerozuměli? Jak jste situaci vyřešili?
 3. Zamyslete se, jak dlouho před tlumočením je potřeba objednávku na tlumočníka poslat. Proč je dobré ji poslat včas? Co se může stát, když objednávku pošlete pozdě?
 4. Co byste dělali, kdyby Centrum tlumočníka na vaši situaci nesehnalo? Jak byste situaci vyřešili?
 5. Co vám tato aktivita přinesla? (Důležitá věc, poznatek v jedné větě.)
 6. Chtěl by někdo k této aktivitě něco říct?
video

Přílohy ke stažení:

TONDA komiks 5
Příloha IX
Příloha X