Co je Etický kodex?

Klíčová slova:

etický kodex tlumočníka, pravidlo, právo, povinnost

video

Cíle:

Žáci se učí aktivně se zapojit do komunikace.
Žáci pochopí, co je etický kodex tlumočníka.
Žáci vlastními slovy dokážou vysvětlit, co je obsahem etického kodexu tlumočníka a k čemu slouží.
Žáci si uvědomí, jak pravidla etického kodexu tlumočníka zkvalitňují tlumočnické služby.

video

Kritéria dosažení cílů:

Žáci rozumí, proč tlumočník musí dodržovat určitá pravidla, aby jeho tlumočení bylo profesionální, aby mu jeho klienti dobře rozuměli a byli s ním spokojení. Žáci mají představu o tom, čeho se jednotlivá pravidla týkají, a dokážou je odůvodnit. Prezentace žáků k jednotlivým situačním obrázkům dokládají schopnost posoudit situaci a aktivně se zapojit do komunikace. Součástí představení výsledků by mělo být vědomé vyjádření vlastního názoru a postoje.

video

Cílová skupina:

žáci druhého stupně ZŠ

video

Doba trvání:

20 minut

video

Pomůcky:

obrázky se situacemi z jiných povolání (viz TONDA komiks),
obrázky s jednotlivými body kodexu (viz příloha XIV),
pracovní listy (viz příloha XV) podle počtu žáků.

video

Situační kontext pro učitele:

Etický kodex tlumočníka jsou pravidla, která by měli tlumočníci dodržovat a kterými by se měli při své práci řídit. Určuje jejich základní povinnosti a práva. Tlumočník by měl být schopen zahrnout jej do svého každodenního jednání, rozhodování a do všech interakcí, v nichž se může jako tlumočník ocitnout. Zároveň by jej měli znát také klienti, aby rozuměli chování tlumočníka a mohli ho ovlivňovat. Znalost kodexu klientům také dává představu, jaký standard mohou od tlumočníka očekávat a požadovat. Kodex tak chrání zájmy jak tlumočníka znakového jazyka, tak klientů (neslyšících i slyšících).

Profesní organizace tlumočníků znakového jazyka u nás i v zahraničí mají své etické kodexy tlumočníka, jimiž se řídí. Jednotlivé kodexy se mohou lišit svým rozsahem a mírou podrobnosti jednotlivých bodů, jejich obsah je však velmi podobný. Příkladem takového etického kodexu tlumočníků u nás je Etický kodex tlumočníka České komory tlumočníků znakového jazyka:

 1. Tlumočník je osoba, která v rámci své profese převádí za úplatu smysl sdělení z výchozího jazyka do jazyka cílového. Je prostředníkem mezi dvěma osobami, které by se bez něj nedorozuměly. Tlumočník se nesnaží být aktivním účastníkem komunikace.
 2. Tlumočník přijímá zásadně jen takové závazky, které odpovídají jeho schopnostem a kvalifikaci. Tlumočník je povinen se na tlumočení řádně a včas připravit. Nese plnou zodpovědnost za kvalitu své práce.
 3. Tlumočník přizpůsobuje své chování a oděv situaci, v jejímž rámci tlumočí.
 4. Tlumočník je vázán mlčenlivostí, která se týká všeho, co se dozví během tlumočení a přípravy na ně, včetně identity svých klientů.
 5. Tlumočník nezaujímá k tlumočené situaci ani ke klientům osobní postoje a nehodnotí je.
 6. Tlumočník neodmítne klienta pro jeho národnost, rasu, pohlaví, věk, náboženské vyznání, politickou příslušnost, sociální postavení, sexuální orientaci, rozumovou úroveň, pověst a smýšlení.
 7. Tlumočník má právo odmítnout výkon své profese z důvodu pro něj nevhodných pracovních podmínek nebo v případě, že by nedokázal být neutrální vůči tlumočenému sdělení, a mohl tak poškodit některou ze zúčastněných osob včetně sebe.
 8. Tlumočník má právo odmítnout výkon své profese v případech, že má podezření na aktivity, které jsou v konfliktu se zákonem nebo porušují lidská práva.
 9. Tlumočník sleduje vývoj své profese u nás i ve světě, vzdělává se a soustavně zvyšuje svou profesionální úroveň.
 10. Tlumočník spolupracuje s ostatními kolegy při prosazování a obhajobě společných profesních zájmů.
 11. Tlumočník dbá na to, aby nepoškodil svým jednáním dobré jméno svého kolegy, Komory nebo tlumočnické profese.
 12. Tlumočník zná Etický kodex Komory a dodržuje ho. Porušení pravidel Etického kodexu může vést až k vyloučení tlumočníka z Komory, a to na základě rozhodnutí Komise pro Etický kodex.

Etický kodex tlumočníka pro děti, připravený tlumočníky České komory tlumočníků znakového jazyka, vybírá podstatu z jednotlivých bodů „dospělého“ kodexu:

video

Tlumočnický kodex

 1. Tlumočník musí nosit tmavé oblečení. Oblečení tlumočníka znakového jazyka musí být kontrastní s jeho barvou pleti, tzn. tlumočník by měl nosit nejlépe jednobarevné tmavé oblečení, aby byly dobře vidět znakující ruce. Jeho oblečení by mělo být bez lesklých ozdob, šperků a doplňků, které mohou při tlumočení překážet, např. hlubokých výstřihů, šál…). Tlumočník má během tlumočení držet tzv. nízký profil – neměl by být svým vzhledem nápadný a během tlumočené situace jakkoli „vyčnívat“. Tlumočník musí být oblečený podle toho, v jaké situaci bude tlumočit (škola, soud, svatba, divadlo…).
 2. Tlumočník musí přijít na setkání včas.
 3. Tlumočník nesmí nic prozradit. Tlumočník musí respektovat soukromí klientů a nesmí sdělovat informace, které se dozví během výkonu tlumočnické služby. Porušit mlčenlivost může tlumočník pouze ve výjimečných případech, např. když by jinak došlo k porušení zákona (tehdy má před Etickým kodexem přednost zákon státu). Komunita neslyšících je velmi malá a její členové se navzájem znají, a tak i v podstatě bezvýznamná zmínka může napovědět, kdo byl klientem tlumočníka a jaký problém řešil.
 4. Tlumočník se musí připravit na to, co bude tlumočit. Tlumočník se má na tlumočení adekvátně připravit (např. zjištěním znakové zásoby, studiem materiálů…). Pokud tlumočník cítí, že je tlumočení nad jeho schopnosti a nedokáže v dané situaci profesionálně tlumočit, je jeho morální povinností tlumočení včas odmítnout. Tlumočník nese za tlumočení a průběh komunikace plnou zodpovědnost. Pokud se tlumočník nepřipraví, může se stát, že některé znaky nebude znát a jeho klient mu nebude dobře rozumět.
 5. Tlumočník za mě nesmí rozhodovat nebo mi radit ani nijak pomáhat. Úkolem tlumočníka je převádět smysl sdělení z jednoho jazyka do druhého. Tlumočník má během tlumočení zůstat nestranný, neutrální a objektivní. Neradí ani nesděluje své osobní názory. A ani neodpovídá např. za klienta na otázky.
 6. Tlumočník přenáší stejné informace. Nesmí nic přidávat, ani ubírat. Tlumočník neradí ani nesděluje své osobní názory, ale tlumočí věrně (což však neznamená doslovně) sdělení, nemění jeho význam ani obsah, nic nepřidává ani neubírá.
 7. Tlumočník se postará o to, abych na něho dobře viděl a mohl ho dobře vnímat. Tlumočenou situaci významně ovlivňuje prostředí, ve kterém tlumočník tlumočí. Místo má vliv na to, kde bude tlumočník stát, jak se bude chovat, s jakými etickými dilematy se může setkat, a v neposlední řadě i na to, jak bude danou informaci tlumočit. Některé tlumočené situace – tlumočení u lékaře, ve vzdělávacím prostředí, u soudu, na konferencích, během divadelních představení a koncertů vážné hudby apod. – se tak vyznačují speciálními pravidly týkajícími se umístění tlumočníka, jeho kompetencí, příp. i oděvu.
 8. Tlumočník má právo odmítnout tlumočení. Pokud tlumočník cítí, že nedokáže v dané situaci tlumočit kvalitně, protože tlumočení neodpovídá jeho schopnostem nebo z důvodu pro něj nevyhovujících podmínek (např. nedostatek času na přípravu, nekvalitní nebo žádné materiály pro přípravu), je jeho morální povinností tlumočení včas odmítnout. Tlumočník nese za tlumočení a průběh komunikace plnou zodpovědnost. K tlumočení nelze přistupovat se způsobem „lepší alespoň něco než nic“. Klient si pak musí objednat jiného tlumočníka.
 9. Tlumočník není zadarmo. Tlumočení je práce. Tlumočník za ni musí dostat peníze. Tlumočník dostává za svou práci adekvátní finanční odměnu. Stejně jako je tomu u ostatních povolání.

Kromě etických kodexů tlumočníka, které si vytvořily jednotlivé profesní organizace tlumočníků, však existují ještě jiné typy kodexů, které fungují např. v rámci určité organizace (u nás například Etický kodex tlumočníka na Střední škole, Základní škole a Mateřské škole pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169, Etický kodex tlumočníka střední školy pro neslyšící na Střední škole, Základní škole a Mateřské škole, Hradec Králové, Štefánikova 169 apod.).

video

Průběh aktivity:

 1. Učitel rozdá žákům do skupin obrázky se situacemi z jiných povolání a žáci mají rozhodnout, co je v dané situaci špatně a proč. Po skončení skupinové práce žáci své názory prezentují. Učitel výsledky žáků na závěr stručně shrne a připomene nutnost dodržování určitých pravidel během řady povolání a každodenních situací.
 2. Následuje diskuse, jaká pravidla musí dodržovat žáci ve škole a během vyučování a k čemu jsou pravidla důležitá a jaká pravidla musí dodržovat učitelé a proč.
 3. Učitel na základě tohoto vysvětlí důležitost pravidel: každý musí v tom, co dělá, dodržovat určitá pravidla, aby svoji práci dělal dobře, profesionálně a např. i bezpečně. Stejně je tomu i u tlumočníků znakového jazyka.
 4. Učitel na lavice rozloží obrázky k jednotlivým bodům kodexu a na jejich základě vysvětlí obsah jednotlivých bodů a jejich opodstatnění.
 5. Každý žák poté vyplní pracovní list. Ten obsahuje obrázky jednotlivých bodů kodexu a žáci k nim mají přiřadit popisky (spojit obrázek s popiskem čárou). Učitel na předem určené místo položí i správná spojení na pracovním listu, každý žák si tak správné vyplnění pracovního listu sám ověří.
 6. Reflektující otázky.
 7. Zhodnocení a poděkování za práci žáků.
video

Možné nesnáze:

Proč jsou jednotlivá pravidla Etického kodexu důležitá, může učitel žákům přiblížit pomocí příkladu, co by se mohlo stát, kdyby dané pravidlo tlumočník nedodržoval. Prostřednictvím problémových situací si žáci obvykle pravidla lépe zafixují a porozumí jim. Pro podrobnější přípravu učitele doporučujeme odpovídající kapitoly v publikacích Heleny Šebkové Úvod do tlumočnické profese a vzdělávací systémy tlumočníků v ČR a v zahraničí (2008) a Ireny Pešoutové Tlumočnická profese a neslyšící děti (2008).

video

Reflektující otázky k aktivitě:

 1. Jak byste shrnuli, co je Etický kodex? K čemu vám jako klientovi bude užitečné, pokud jej bude tlumočník dodržovat?
 2. Který bod kodexu vnímáte jako nejdůležitější a proč právě ten?
 3. Který bod kodexu se vám zdá jako nejméně důležitý a proč právě ten?
 4. Jak byste se cítili, kdybyste zjistili, že tlumočník vyzradil důvěrné informace z tlumočení u lékaře? Jak byste se zachovali? Jak byste situaci vyřešili?
 5. Setkali jste se s tlumočníkem, který kodex dodržoval? Setkali jste se s tlumočníkem, který kodex nedodržoval? Jaké/jaká pravidlo/pravidla nedodržoval? Které tlumočení bylo pro vás „lepší“?
 6. Co vám tato aktivita přinesla? (Důležitá věc, poznatek v jedné větě.)
 7. Chtěl by někdo k této aktivitě něco říct?
video

Přílohy ke stažení:

TONDA komiks
Příloha XIV
Příloha XV