Etický kodex prakticky

Klíčová slova:

etický kodex, nestrannost, mlčenlivost, nízký profil, přesnost

video

Cíle:

Žáci se učí odpovědně se rozhodovat a aktivně se zapojit do komunikace.
Žáci na chybných a správných příkladech podrobněji porozumí jednotlivým bodům etického kodexu.
Žáci vlastními slovy dokážou vysvětlit, co je obsahem etického kodexu a k čemu slouží.
Žáci si uvědomí, jak pravidla etického kodexu zkvalitňují tlumočnické služby.

video

Kritéria dosažení cílů:

Žáci rozumí, proč tlumočník musí dodržovat určitá pravidla, aby jeho tlumočení bylo profesionální, aby mu jeho klienti dobře rozuměli a byli s ním spokojeni. Žáci jsou schopni posoudit, co se stalo špatně v jednotlivých chybných příkladech a jak je chyba napravena ve správném příkladě. Schopnost posoudit situaci, odpovědně se rozhodovat a aktivně se zapojit do komunikace žáci dokumentují při práci s jednotlivými ilustračními videi a při práci s pracovním listem. Žáci rozumí, čeho se jednotlivá pravidla kodexu týkají, a dokážou je odůvodnit. Dovednost porozumět situaci a odpovědně ji posoudit by měla posílit pozitivní vnímání sebe sama a upevnit správné rozhodování při tlumočené situaci.

video

Cílová skupina:

žáci druhého stupně ZŠ

video

Doba trvání:

30 minut

video

Pomůcky:

ilustrační videa (viz příloha XVIII),
pracovní list (viz příloha XIX).

video

Situační kontext pro učitele:

Praktická ilustrační videa se věnují vybraným prohřeškům proti etickému kodexu. Následná videa představují totožnou tlumočnickou situaci již tak, jak by měla proběhnout v souladu s etickým kodexem a za jeho praktické realizace.

video

Vysvětlení jednotlivých ukázek, resp. jaká nerespektování etického kodexu jednotlivé ukázky prezentují:

Video 1: Tlumočník dostal za svou práci dárkový balíček. Porušen je 9. bod kodexu pro děti – Tlumočník není zadarmo. Tlumočení je práce, tlumočník za ni musí dostat peníze. Tlumočník dostává za svou práci adekvátní finanční odměnu. Stejně jako je tomu u ostatních povolání.

video

Video 2: Tlumočník nebyl na práci dobře připraven, neznal znak pro České Budějovice ani neměl připraven jmenný znak pro psa Hafa (obě jména ukázal jen prstovou abecedou). Tlumočníkův projev byl nejistý a monotónní. Porušen je 4. bod kodexu pro děti – Tlumočník se na to, co bude tlumočit, musí připravit. Tlumočník se má na tlumočení adekvátně připravit (např. zjištěním znakové zásoby, studiem materiálů…). Tlumočník by měl přijímat jen takové závazky, které odpovídají jeho schopnostem, protože za tlumočení a průběh komunikace nese plnou zodpovědnost.

video

Video 3: Tlumočník přijal tlumočení hodiny chemie, i když chemii nerozumí. Nevěděl, jak správně přeložit odborné termíny. Žák se tak z hodiny mnohé vůbec nedověděl. Porušen je 8. bod kodexu pro děti – Tlumočník má právo tlumočení odmítnout. Tlumočník se má na tlumočení adekvátně připravit (např. zjištěním znakové zásoby, studiem materiálů…). Pokud tlumočník cítí, že tlumočení neodpovídá jeho schopnostem a nedokáže v dané situaci profesionálně tlumočit, je jeho morální povinností tlumočení včas odmítnout. Tlumočník nese za tlumočení a průběh komunikace plnou zodpovědnost. K tlumočení nelze přistupovat se způsobem „lepší alespoň něco než nic“.

video

Video 4: Tlumočník měl nevhodné oblečení, které mu překáželo a které si musel stále upravovat. Rušilo jeho projev. Porušen je 1. bod kodexu pro děti – Tlumočník musí nosit tmavé oblečení. Tlumočník má své chování a oděv přizpůsobovat situaci, v níž tlumočí. Jeho oblečení by mělo být kontrastní vůči jeho barvě pleti, nejlépe jednobarevné a jednoduché, bez lesklých ozdob, šperků a doplňků, které mohou při tlumočení překážet (např. hlubokých výstřihů, šál…). Tlumočník má během tlumočení držet tzv. nízký profil – neměl by být svým vzhledem nápadný a během tlumočené situace jakkoli „vyčnívat“.

video

Video 5: Tlumočník učitelce a žákům prozradil, kde a komu byl tlumočit a sděloval i informace, které se během tlumočení dozvěděl a které byly ryze soukromého rázu. Porušen je 3. bod kodexu pro děti – Tlumočník nesmí nic prozradit. Tlumočník musí respektovat soukromí klientů a nesmí sdělovat informace, které se během výkonu tlumočnické služby dozví. Porušit mlčenlivost může tlumočník pouze ve výjimečných případech, např. když by jinak došlo k porušení zákona (tehdy má před etickým kodexem přednost zákon).

video

Video 6: Tlumočník (sestra klienta) během tlumočení radil klientovi, jaký typ porodu si má vybrat. Porušen je 5. bod kodexu pro děti – Tlumočník za mě nesmí rozhodovat nebo mi radit. Tlumočník má během tlumočení zůstat nestranný, neutrální a objektivní. Tlumočník neradí ani nesděluje své osobní názory.

video

Průběh aktivity:

 1. Učitel pustí žákům ilustrační video s chybným chováním/jednáním k vybranému bodu Etického kodexu. Po zhlédnutí videa položí žákům otázky:
 1. Poté učitel pustí žákům video se správným chováním/jednáním tlumočníka.
 2. Žáci hodnotí, zda odpověděli správně a co příp. opomněli.
 3. Takto učitel postupuje postupně u všech ilustračních videí. Učitel by si měl problematická místa z diskuse zaznamenávat a nakonec je shrnout, aby si žáci správná řešení interakcí dobře zapamatovali.
 4. Nakonec učitel položí žákům sérii tvrzení, na která žáci mají odpovědět ano/ne podle toho, zda je tvrzení správné, nebo nesprávné. (U jednotlivých tvrzení zde jsou v závorce uvedeny i správné odpovědi.) Odpovědi si žáci zapisují do pracovního listu.
  1. Dobrý tlumočník znakového jazyka dodržuje Etický kodex tlumočníka. (Ano. Nestačí ale jen pouhá znalost Etického kodexu. Tlumočník musí být schopen jej prakticky realizovat ve svém každodenním jednání a rozhodování, aby jeho tlumočení bylo na profesionální úrovni.)
  2. Tlumočník znakového jazyka je muž. (Ne. Tlumočníkem znakového jazyka mohou být muži i ženy. Důležité jsou jejich kompetence.)
  3. Tlumočník mi půjčí peníze, když je nemám.(Ne. Tlumočník pouze tlumočí, ale nijak jinak klientovi nepomáhá.)
  4. Tlumočník musí mít neslyšící rodiče. (Ne. Tlumočník může mít neslyšící i slyšící rodiče. Důležité jsou jeho kompetence.)
  5. Oblečení tlumočníka znakového jazyka je hodně barevné. (Ne. Oblečení tlumočníka znakového jazyka musí být kontrastní s jeho barvou pleti, tzn. tlumočník by měl nosit nejlépe jednobarevné tmavé oblečení, aby byly dobře vidět znakující ruce. Jeho oblečení by mělo být bez lesklých ozdob, šperků a doplňků, které mohou při tlumočení překážet. Tlumočník má během tlumočení držet tzv. nízký profil – neměl by být svým vzhledem nápadný a během tlumočené situace jakkoli „vyčnívat“.)
  6. Neslyšící si může tlumočníka vybrat podle vlastní názoru. (Ano. Tlumočníci respektují své klienty a očekává se od nich, že budou ctít preference klienta, co se týče výběru tlumočníka.)
  7. Tlumočník znakového jazyka musí mít dlouhé prsty na ruce. (Ne. Důležité je, že tlumočník umí dobře jazyky, mezi kterými tlumočí, zná tlumočnickou profesi a dodržuje etický kodex.)
  8. Práce tlumočníka znakového jazyka je překládat ze znakového jazyka do mluveného jazyka a naopak. (Ano. Tlumočník tlumočí věrně sdělení, nemění jeho význam ani obsah.)
  9. Tlumočník učí ve škole znakový jazyk. (Ne. Tlumočník pouze tlumočí. Znakový jazyk by měl učit lektor znakového jazyka, ideálně neslyšící lektor.)
  10. Tlumočník znakového jazyka nesmí při tlumočení sedět. (Ne. Tlumočník může při tlumočení stát i sedět. Záleží na tom, jakou pozici zaujímá mluvčí, kterého tlumočí. Tlumočník by měl být přibližně ve stejné výšce jako mluvčí.)
 5. Učitel na předem určené místo položí i správné odpovědi s jejich odůvodněním. Ty, kterým žáci příp. neporozumí, si společně vysvětlí.
 6. Reflektující otázky.
 7. Zhodnocení a poděkování za práci žáků.
video

Možné nesnáze:

Pokud žáci nejsou schopni chybu v ilustračním videu odhalit, může jim učitel pomoci pojmenováním bodu etického kodexu, který nebyl v ukázce respektován, případně je může nechat zhlédnout „chybné“ video a následně i „správné“ video a teprve poté nechat posoudit, co se stalo špatně v chybném příkladě a jak je chyba napravena ve správném příkladě.

video

Reflektující otázky k aktivitě:

 1. Která chyba v ilustračních ukázkách vám připadala jako nejzávažnější a proč právě ta?
 2. Která chyba v ilustračních ukázkách vám připadala jako nejméně závažná a proč právě ta?
 3. Jak byste se cítili v hodině tlumočené výuky, na kterou se tlumočník nepřipravil a obsahu výuky nerozumí? Jak byste se zachovali? Jak byste situaci vyřešili?
 4. Jak vnímáte tlumočení rodinným příslušníkem/ka­marádem? V jakých situacích byste si nechali tlumočit kamaráda/rodiče? A v jakých je to naopak pro vás nepřijatelné? A proč?
 5. Co vám tato aktivita přinesla? (Důležitá věc, poznatek v jedné větě.)
 6. Chtěl by někdo k této aktivitě něco říct?
video

Přílohy ke stažení:

Příloha XVIII
Příloha XIX