Hry ke kodexu

Klíčová slova:

etický kodex tlumočníka, Etický kodex tlumočníka pro děti

video

Cíle:

Žáci se učí odpovědně se rozhodovat a aktivně se zapojit do komunikace.
Žáci se zábavnou formou blíže seznámí s vybranými body etického kodexu tlumočníka.
Žáci vlastními slovy dokážou vysvětlit, co je obsahem etického kodexu tlumočníka a k čemu slouží.
Žáci si uvědomí, jak pravidla etického kodexu tlumočníka zkvalitňují tlumočnické služby.

video

Kritéria dosažení cílů:

Žáci rozumí, proč tlumočník musí dodržovat určitá pravidla, aby jeho tlumočení bylo profesionální, aby mu jeho klienti dobře rozuměli a byli s ním spokojení. Žáci jsou schopni posoudit, co se stalo špatně v jednotlivých ilustračních videích. Schopnost posoudit situaci, odpovědně se rozhodovat a aktivně se zapojit do komunikace žáci dokumentují při práci s jednotlivými ilustračními videi a při práci s pracovním listem. Žáci rozumí, čeho se jednotlivá pravidla kodexu týkají, a dokážou je odůvodnit. Dovednost porozumět situaci a odpovědně ji posoudit by měla posílit pozitivní vnímání sebe sama a upevnit správné rozhodování při tlumočené situaci.

video

Cílová skupina:

žáci druhého stupně ZŠ

video

Doba trvání:

Jedna aktivita trvá 10–15 minut, záleží na učiteli, které hry si zvolí.

video

Pomůcky:

 1. papíry s různými vzorky vystříhané do tvaru trička, dvoje různé oblečení co do barev a velikostí, doplňky k oblečení (šátky, šály, bižuterie, kravaty…),
 2. obrázky čekajících klientů (viz příloha XVI),
 3. obrázky k různým okruhům (lze využít např. různá pexesa),
 4. ilustrační video Pomáhající tlumočník (viz příloha XVII),
 5. jednoduché obrázky pro každou skupinu.
video

Situační kontext pro učitele:

Etický kodex tlumočníka pro děti, připravený tlumočníky České komory tlumočníků znakového jazyka, vybírá podstatu z jednotlivých bodů „dospělého“ kodexu. Obsahuje základní body, které potřebují děti znát, aby pochopily, jak má komunikace prostřednictvím tlumočníka správně vypadat a probíhat.

Kodex tlumočníka pro děti viz situační kontext pro učitele při aktivitě č. 7 Co je etický kodex?

video

Průběh aktivity:

1. Tlumočník musí nosit tmavé oblečení.

 1. Žáci dostanou k dispozici papíry s různými vzorky (pruhy, nápis, jedna barva…). Jejich úkolem je seřadit vzorky od toho, který je pro tlumočníka nejvhodnější po ten nejméně vhodný. Nakonec svá seřazení prezentují a diskutují o něm.
 2. Žáci se rozdělí do dvou skupin, každá si vybere jednoho figuranta. Jedna skupina dostane za úkol obléci figuranta pro tlumočení vhodně, druhá ho má obléci naopak co nejméně vhodně. Po uplynutí domluveného časového limitu obě skupiny svou práci prezentují druhé skupině a obhajují svého tlumočníka. Tlumočník každé skupiny může také přetlumočit předem domluvené krátké sdělení, ostatní tak mohou lépe zhodnotit chyby a kvality každého z nich.
 3. Na závěr učitel shrne důležité momenty z hodnocení žáků a připomene patřičný bod kodexu.
video

2. Tlumočník musí na setkání přijít včas.

 1. Žáci se rozdělí do trojic a každá skupinka dostane obrázek „čekajícího klienta“. Učitel vyzve žáky, aby si dobře prohlédli všechny detaily obrázku, včetně toho, co má klient na sobě.
 2. Poté žákům položí otázky: Kam klient jde? Jakou situaci potřebuje tlumočit? Co vše se může stát kvůli tomu, že tlumočník přijde pozdě? Co mohl klient dělat místo čekání na tlumočníka? Jak byste se v této situaci zachovali vy? Co vše se může stát kvůli tomu, že klient přijde na tlumočení pozdě?
 3. Žáci ve svých skupinkách diskutují odpovědi na otázky a potom své výsledky prezentují ostatním.
 4. Na závěr učitel shrne důležité momenty z odpovědí žáků a připomene patřičný bod kodexu.
video

3. Tlumočník se musí připravit na to, co bude tlumočit.

 1. Žáci se rozdělí do dvou skupin a každá dostane za úkol vzpomenout si na co nejvíce znaků z určitého okruhu (např. ovoce, zelenina, africká zvířata, dopravní prostředky). Každá skupina dostane jiné téma, ke svému tématu dostane obrázky, ke kterým si mají znaky připravit. Každá skupina má na přípravu dvě minuty.
 2. Po uplynutí domluvené doby učitel požádá z každé skupiny jednoho zástupce, aby ostatním předvedl připravené znaky. Jednomu žákovi však před prezentací změní téma. Lze předpokládat, že tento žák představí méně znaků než ten, který se na své téma připravil s ostatními.
 3. Na závěr porovná množství znaků s přípravou a bez ní a připomene patřičný bod kodexu. Může pracovat i s pocity žáka, kterému téma změnil.
video

4. Tlumočník za mě nesmí rozhodovat nebo mi radit, ani nijak pomáhat.

 1. Učitel pustí žákům ilustrační video.
 2. Po zhlédnutí videa učitel pokládá žákům otázky:
 1. Na závěr učitel shrne důležité momenty z odpovědí žáků a připomene patřičný bod kodexu.
video

5. Tlumočník přenáší stejné informace. Nesmí nic přidávat, ani ubírat.

 1. Žáci se rozdělí do dvou skupin a stoupnou si do dvou řad vedle sebe. Všichni žáci jsou čelem vzad, pouze první z každé skupiny je otočen čelem k učiteli.
 2. Učitel prvním žákům ukáže jednoduchý obrázek. Učitel nechá žákům chvíli, aby si jej prohlédli a zapamatovali. Později se už k obrázku nesmějí vracet.
 3. Žáci si předávají informace o obrázku (jeho popis) jako při tiché poště: otočí se, poklepou na rameno žákovi před sebou a popíší mu obrázek, který viděli, ti další předávají informaci, kterou dostali. Takto řada pokračuje až k poslednímu žákovi.
 4. Poslední v řadě obrázek podle popisu, který dostal, nakreslí.
 5. Poté učitel porovná původní obrázek s výsledným a jejich odlišnosti usouvztažní s patřičným bodem kodexu.
video

Reflektující otázky k jednotlivým aktivitám:

Každou aktivitu je možné uzavřít obvyklými konečnými otázkami.

 1. Co vám tato aktivita přinesla? (Důležitá věc, poznatek v jedné větě.)
 2. Chtěl by někdo k této aktivitě něco říct?
video

Přílohy ke stažení:

Příloha XVI
Příloha XVII