Kdo je tlumočník?

Klíčová slova:

tlumočník znakového jazyka, překlad

video

Cíle:

Žáci se učí spolupracovat a komunikovat ve skupině.
Žáci si na základě videí z tlumočnických situací upevní představu o tom, kdo je tlumočník a jak vypadá jeho profese.
Žáci vlastními slovy dokážou vysvětlit, co tlumočník dělá a kde se lze s tlumočníkem setkat.
Žáci si uvědomí, že díky přítomnosti tlumočníka se mohou účastnit kulturního dění kolem sebe. Mohou samostatně rozhodovat o svých životech a pozitivně ovlivňovat dění kolem sebe.
Žáci budou schopni své vlastní životní zkušenosti.

video

Kritéria dosažení cílů:

Žáci jsou schopni rozlišit, kdo je tlumočník a kdo jsou klienti tlumočené situace na základě způsobu, jakým komunikují. Žáci rozumí tomu, že tlumočníci tlumočí mezi jazyky klientů, tzn. převádějí informace z jednoho jazyka do druhého a že zároveň tlumočníci musí dodržovat určitá pravidla, aby oba klienti byli s průběhem komunikace spokojení.

Rozmanité tlumočnické situace by měly posílit pozitivní vnímání sebe sama jako člověka, který se může aktivně účastnit dění kolem sebe. Správné posouzení situace a aktivní zapojení ve skupině a do komunikace dokládají odpovědi žáků v pracovním listu a vědomé vyjádření svého názoru.

video

Cílová skupina:

žáci druhého stupně ZŠ

video

Doba trvání:

20 minut

video

Pomůcky:

obrázky Internet, Škola, Děti, Divadlo, Hudba (viz příloha V) a látkový sáček,
ukázková videa (viz příloha VI),
počítače ke spuštění videa,
pracovní listy (viz příloha VII) podle počtu žáků.

video

Situační kontext pro učitele:

Tlumočnické služby jsou nedílnou součástí každodenního života neslyšících lidí. Tlumočení může probíhat v běžných situacích – např. u lékaře, ve škole, na úřadě apod., i ve specifických situacích – např. u soudu, na policii, na konferenci, v divadle nebo na koncertě. Tlumočit lze pro jednotlivce nebo pro skupinu klientů. Při skupinovém tlumočení musí mít tlumočník na paměti, že všichni klienti musí dobře rozumět: tlumočí-li tedy do mluveného jazyka, musí ho všichni klienti dobře slyšet, při tlumočení do znakového jazyka musí být tlumočník na takovém místě, aby ho všichni klienti viděli. Tlumočení se může odehrávat i on-line, např. telefonní hovor může být překládán tlumočníkem znakového jazyka prostřednictvím webové kamery. Někteří neslyšící klienti si objednávají tlumočníka na překlad psaného textu do znakového jazyka, nebo naopak ze znakového jazyka do písemné formy mluveného jazyka (např. při překladu dopisu či smlouvy).

video

Vysvětlení jednotlivých ukázek:

Video „Internet“: Neslyšící klient potřebuje zavolat do firmy poskytující internetové připojení. Požádá proto tlumočníka, aby mu telefonní hovor zprostředkoval. Neslyšící muž znakuje, tlumočník mluví do telefonu, příp. poslouchá, co říká slyšící klient, a informace pak převádí do znakového jazyka.

Video „Škola“: Slyšící učitel vykládá probíranou látku, vedle něho stojí tlumočník znakového jazyka a převádí výklad pro neslyšící studenty, kteří sedí naproti učiteli a tlumočníkovi. Tlumočník do výuky nezasahuje a neplní povinnosti, které má učitel. (Více informací ke spolupráci učitele a tlumočníka ve výuce viz sekce tohoto portálu „pro tlumočníky“.)

Video „Děti“: Slyšící lektorka hovoří k neslyšícím dětem a její projev tlumočí tlumočník do znakového jazyka. Děti na otázky odpovídají ve znakovém jazyce, tyto odpovědi tlumočník převádí do mluvené češtiny. (Více informací k tématu tlumočení pro dětské klienty viz sekce tohoto portály „pro tlumočníky“.)

Video „Divadlo“: Slyšící herci mluví a každý herec má svého tlumočníka. Tlumočníci jsou tak do divadelního představení zapojeni v maximální možné míře – pohybují se po jevišti spolu s herci a vytvářejí jakési jejich „stíny“, proto se také tento typ tlumočení divadla nazývá stínové tlumočení. Diváci v hledišti jsou slyšící i neslyšící. Tento typ tlumočení je ideálním způsobem zpřístupnění divadelního zážitku neslyšícím divákům. Tlumočení znázorněné v komiksu se nazývá „statické“. Tlumočník sedí na jednom místě na kraji jeviště a převádí vše, co herci říkají.

Video „Hudba“: Hudebníci hrají píseň, kterou tlumočník stojící na jevišti převádí do znakového jazyka. Diváci jsou slyšící i neslyšící, slyšící poslouchají hudbu a neslyšící sledují tlumočníka. Umělecké tlumočení hudby a zpěvu je u nás poměrně novou záležitostí.

video

Průběh aktivity:

 1. Žáci se rozdělí do skupin, každý si vybere z pytlíku jeden obrázek a hledá ostatní do skupiny se stejným obrázkem. Každá skupina si sedne k jednomu počítači.
 2. Na každém počítači je jedno video z tlumočnické situace. Žáci si video pustí a do pracovního listu k danému videu si zaznačí, kdo je v dané situaci tlumočník znakového jazyka, kdo je/jsou slyšící člověk/lidé a kdo je/jsou neslyšící člověk/lidé.
 3. Poté, co skupina zhlédne video a zapíše odpověď do pracovního listu, přesune se k jinému počítači s jiným videem.
 4. Když všechny skupiny zhlédnou všechna videa, žáci se hromadně postupně podívají společně na všechna videa a s učitelem jednotlivé situace rozeberou. Případné chyby si opraví do svých pracovních listů.
 5. Reflektující otázky.
 6. Zhodnocení a poděkování za práci žáků.
video

Varianty:

Aktivitu lze také provést tak, že každá skupina zhlédne pouze jedno video, rozebere jej a pak video i své výsledky prezentuje ostatním žákům.

video

Možné nesnáze:

Pokud žáci nejsou schopni rozpoznat „kdo je kdo“ na jednotlivých ukázkách, mohlo by pomoci poučení, že na tlumočníka musí vždy neslyšící klient(i) vidět, a je-li to možné, měl(i) by jej mít v zorném poli společně se slyšícím klientem. Pomůckou bude jistě i znalost klíčových slov z aktivity Kdo je kdo?

video

Reflektující otázky k aktivitě:

 1. Která tlumočená situace vás zaujala a proč?
 2. S jakou tlumočenou situací, která byla uvedena, jste se sami setkali? Jak tlumočení proběhlo? Rozuměli jste bez problémů?
 3. Setkali jste se s nějakou jinou tlumočenou situací? V jaké oblasti? Víte, kdo tlumočníka na akci zajistil?
 4. Napadá vás něco, co byste během tlumočených situací na videích změnili?
 5. Co vám ukázky přinesly? (Důležitá věc, poznatek v jedné větě.)
 6. Chtěl by někdo k ukázkám něco říct?
video

Přílohy ke stažení:

Příloha V
Příloha VI
Příloha VII