Legislativa a právo na tlumočení

Tlumočník ve vzdělávání je důležitou osobou, díky níž mají rovný přístup k informacím slyšící i neslyšící studenti, učitelé a další osoby v prostředí školského zařízení. Tlumočení pro neslyšící žáky a studenty může probíhat na všech stupních vzdělávání.

video

V České republice probíhá tlumočení nejčastěji na středních a vysokých školách. Zvýšení počtu tlumočníků působících v oblasti vzdělávání přímou měrou přispívá i k rozšíření nabídky oborů (středoškolských i vysokoškolských), ve kterých mohou neslyšící studenti studovat. To, že je možnost zajistit tlumočení do českého znakového jazyka jako preferovaného jazyka studentů i na vysokých školách, umožňuje neslyšícím studentům získat plnohodnotné vzdělání a následně se lépe uplatnit na trhu práce.

video

Skrze tlumočníka dostává neslyšící student ve škole většinu informací. Kvalitu budoucího života neslyšící osoby tato skutečnost může velmi výrazně ovlivnit. Této problematice a výzkumu s ní spojeným se věnuje Maya de Wit ve své závěrečné práci v rámci studia EUMASLI. Tlumočník s odkazem na práci Mayi de Wit velmi zásadně přispívá ke kvalitě budoucího života neslyšících.

video

Z výzkumu vyplynulo, že studenti s absolvovaným vyšším vzděláním nemají problém si najít práci. Přítomnost tlumočníka ale neovlivňuje lepší sociální zapojení neslyšících. Výzkum také ukázal, že současní studenti (82%) jsou s tlumočníky spokojeni méně než bývalí studenti (92%). Současní studenti kladou na tlumočníka větší nároky. Všichni studenti se shodli na tom, že za úspěšnou integraci s tlumočníkem je možné považovat situaci, kdy komunikace mezi všemi ve třídě funguje a neslyšící naváží pěkné vztahy se spolužáky.

video

Tlumočník by měl vědět, že v zákoně o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (č. 561/2004 Sb.) se přímo o pozici tlumočníka znakového jazyka ve školském prostředí nedočteme a bohužel není zmíněn ani ve vyhlášce č. 73/2005. Avšak v § 16 odst. 7 je uvedeno, že „dětem, žákům a studentům neslyšícím a hluchoslepým se zajišťuje právo na bezplatné vzdělávání pomocí nebo prostřednictvím komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob podle jiného právního předpisu“ (Zákon č. 155/1998 Sb. o znakové řeči a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 384/2008 Sb.).

video

V případě potřeby obhájit si, že dítě má na tlumočníka ve výuce právo, je možné se odvolat na Listinu základních práv a svobod, která je součástí Ústavy ČR. O právech na vzdělávání v jazyce dítěte se píše v článku 25 ve třetí hlavě, která upravuje práva národnostních a etnických menšin.

video

Dále je možné odkázat na Úmluvu o právech dítěte (mezinárodní konvence stanovující občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva dětí), která stanovuje právo dítěte na vzdělání (čl. 23 a 28) a na používání vlastního jazyka (především v čl. 30).

video

Dodržování Úmluvy z roku 1989 kontroluje Výbor pro práva dítěte OSN, na který je možno se obrátit v případě nejasností či námitek.

video

Poslední, avšak stejně důležitý dokument, je Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob (č. 384/2008 sb.). V § 7 tohoto zákona je uvedeno, že „neslyšící a hluchoslepé osoby mají právo na vzdělávání s využitím komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob“. Výše zákon specifikuje komunikační systémy, ke kterým řadí i český znakový jazyk jako způsob komunikace neslyšících osob. V § 8 se píše, že neslyšící mají právo na tlumočnické služby „při návštěvě lékaře, vyřizování úředních záležitostí a při zajišťování dalších nezbytných potřeb“ (více viz Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) a v odstavci 3 § 8 se můžeme dočíst, že neslyšícím žákům na středních, vyšších odborných nebo vysokých školách by měly být tlumočnické služby poskytovány bezplatně za určitých podmínek, které stanovuje zákon. Konkrétně o tlumočníkovi ve vzdělávání se ani zde explicitně nepíše.

video

V každém případě by se měl tlumočník aktivně zapojovat do prosazování změn v legislativě, zvláště by měl být aktivní v jednáních týkající se formy ukotvení pozice tlumočníka ve vzdělávání ve školském zákoně a zařazení tlumočníka ve vzdělávání do katalogu prací (s ním související jeho platové ohodnocení).

video

Doporučené zdroje:

Záhumenská, J. Dingová, N. Horáková, R. Specifika tlumočení ve vzdělávání. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978–80–87153–56–7.

de Wit. M.: A Sign Language Interpreter in Inclusive Education: The View of Deaf Persons on their Quality of Life" (kompletní práce je ke stažení zde: http://www.tolkngt.nl/…or%20web.pdf)

Listina základních lidských práv a svobod

Úmluva o právech dítěte

Zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 384/2008 Sb.

Zákon č. 561/2004 Sb.

Vyhláška č. 73/2005 Sb.