Pátrání po tlumočníkovi

Klíčová slova:

objednání tlumočníka, tlumočník znakového jazyka, formulář, sociální služba

video

Cíle:

Žáci se učí získávat a třídit informace a zodpovědně se rozhodovat.
Žáci se učí spolupracovat a komunikovat ve skupině.
Žáci se učí pracovat s textem.
Žáci se seznámí se systémem objednávání tlumočníka přes internet.
Žáci znají význam údajů uváděných ve formulářích na objednání tlumočníka.
Žáci vlastními slovy dokážou vysvětlit, které informace je nutné do objednávky uvést a proč.
Žáci si uvědomí zkušenosti ze svých životních situací.

video

Kritéria dosažení cílů:

Dokladem dovednosti získávat a třídit informace, odpovědně se rozhodovat, pracovat s textem a komunikovat ve skupině je, že se žákům podařilo najít informace k objednání tlumočníka a vysvětlit ostatním, jak k nim došli. Žáci se dozvědí, jakými způsoby si lze přes internet objednat tlumočníka, kde vyhledat potřebné informace, co je nutné do objednávky uvést a proč. Rozumí, že tlumočníka pro komunitní tlumočení lze objednat jen u poskytovatele tlumočnických služeb uvedeného v Registru poskytovatelů sociálních služeb. Sami dokážou srozumitelně a úplně vyplnit objednávkový formulář. Správné posouzení situace dokládají odpovědi žáků v pracovním listu.

Dovednost nalézt potřebné informace, porozumět jim a aplikovat je by měla posílit pozitivní vnímání sebe sama jako samostatného jedince.

video

Cílová skupina:

žáci druhého stupně ZŠ

video

Doba trvání:

20 minut

video

Pomůcky:

počítače s připojením na internet,
dataprojektor,
pracovní listy (viz příloha VIII) podle počtu žáků,
správné vyplnění pracovního listu (viz příloha VIII).

video

Situační kontext pro učitele:

Objednávání tlumočníka pro neslyšící je v České republice nejednotné. Klient si pro soukromé účely (např. návštěva u lékaře, jednání s úřady a institucemi, jednání u právníka apod.) může objednat tlumočníka u poskytovatele tlumočnických služeb uvedeného v Registru poskytovatelů sociálních služeb (viz http://iregistr.mpsv.cz, ve vyhledávání služeb zvolte druh sociální služby – tlumočnické služby). Každý z poskytovatelů při sjednávání služby však postupuje trochu jinak. Tlumočníka si lze objednat např. v ASNEP, resp. v Centru zprostředkování tlumočníků pro neslyšící v Praze (Centrum), u Svazu neslyšících a nedoslýchavých v České republice nebo České unii neslyšících.

Pro žáky a studenty je důležité, aby si uměli najít správného poskytovatele a byli schopni sdělit přesné informace o konkrétní službě, kterou objednávají.

Dle dostupných informací je největším poskytovatelem tlumočnických služeb Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící (informace o Centru na www.cztn.cz). Centrum, stejně jako jiní poskytovatelé, tlumočení nejen zprostředkovává, ale i proplácí. Na stránkách Centra lze nalézt, jaké tlumočení přes Centrum proplatit lze a jaké ne. Např. může proplatit tlumočení u lékaře, jednání u právníka, na jednáních s úřady a institucemi, při rekvalifikačních kurzech, ale tlumočníka k soudu, do školy a na policii může Centrum domluvit, ale nemůže jej proplatit (podrobné informace na http://www.cztn.cz/…sici-klienty). V sekci „pro neslyšící: objednat tlumočení“ je online objednávkový formulář (viz http://www.cztn.cz/…t-tlumocnika), jsou zde uvedené i ostatní kontakty pro zasílání sms, e-mailu a dalších elektronických zpráv.

Pokud si klient tlumočníka přes Centrum objednává poprvé, je nutné uvést osobní údaje – jméno a příjmení klienta, datum narození, adresa klienta, kontakt (např. číslo pro SMS, fax, email), při dalších objednávkách již stačí uvést pouze jméno, protože ostatní osobní údaje jsou již uloženy v databázi Centra.

V objednávce tlumočení musí být dále přesné datum a čas tlumočení, přesná adresa tlumočení – místo srazu klienta s tlumočníkem (v blízkosti místa tlumočení), účel tlumočení – co se bude tlumočit (např. návštěva lékaře, muzeum) a upřesnění tlumočení (např. typ zdravotnického oddělení, jméno odboru na úřadě). (Informace v českém znakovém jazyce lze nalézt na http://www.cztn.cz/…sici-klienty.) Pokud klient nenapíše všechny potřebné informace, poskytovatel tlumočnické služby (např. Centrum) nemůže tlumočníka objednat. V objednávkovém formuláři Centra si může klient vybrat jméno konkrétního tlumočníka, kterého chce objednat nebo se kterým je předem domluvený. Formulář obsahuje také informaci „druh tlumočení“. V té může klient zaškrtnout, jaký typ tlumočení si objednává: znakový jazyk, znakovanou češtinu, artikulační tlumočení či tlumočení pro hluchoslepé.

Pracovníci – operátoři/zpros­tředkovatelé dále komunikují s tlumočníky, popř. požadují po klientovi doplnění chybějících informací a posléze potvrdí klientovi, zda se jim tlumočníka podařilo, či nepodařilo najít.

Je možná i varianta přímého kontaktu mezi klientem a tlumočníkem. Oba musí ale respektovat pravidla daného poskytovatele. Vždy po skončení tlumočení tlumočník vyplní formulář, který mu klient podepíše a na jehož základě mu bude služba proplacena.

Jiní poskytovatelé tlumočnických služeb používají podobný postup při objednávání, podrobnější informace najdete na jejich internetových stránkách v popisu služby.

video

Průběh aktivity:

 1. Učitel na tabuli napíše hesla: TLUMOČNÍK a OBJEDNÁVKA.
 2. Žáci se rozdělí do menších skupin a jejich úkolem je na internetu zjistit, jak lze prostřednictvím internetu objednat tlumočníka znakového jazyka.
 3. Jakmile se všem žákům podaří najít stránky poskytovatele tlumočnických služeb, představí učitel žákům různé postupy při objednávání tlumočení (objednávkový formulář, sms, e-mail atd.), práci operátora/zpros­tředkovatele a systém zprostředkování a proplácení tlumočnických služeb.
 4. Žáci si sami vyzkouší vyplnění objednávkového formuláře Centra (neodesílají ho). Vymyslí si fiktivní údaje, které však musí být realistické.
 5. Na závěr ukáže učitel žákům webové stránky místní organizace pro neslyšící, která poskytuje tlumočnické služby v kraji, kde je jejich škola. Podívají se, jaké služby nabízejí, jak tlumočníka objednat a jaké služby proplácejí.
 6. Žáci s učitelem diskutují, zda je možné také objednání tlumočníka osobně a v čem se liší od objednání písemnou formou.
 7. Každý žák poté vyplní pracovní list. Pracovní list je kvíz s obrázky místo odpovědí, žáci mají za úkol vyškrtnout špatnou možnost / špatné možnosti.
 8. Učitel na předem určené místo položí i správné řešení kvízu, každý žák si tak správné vyplnění kvízu sám ověří.
 9. Reflektující otázky.
 10. Zhodnocení a poděkování za práci žáků.
video

Varianty:

Do každé skupiny může učitel rozdat krátký příběh tlumočnické situace, podle kterého žáci vyplní objednávkový formulář. Příběh musí obsahovat všechny informace – datum a čas tlumočení, adresu tlumočení, místo srazu klienta s tlumočníkem, účel tlumočení a upřesnění tlumočení, které je na pro objednání tlumočení nutné uvést. Žáci si tak procvičí i porozumění textu.

Pokud se s Centrem předem domluvíte, jistě vám dovolí objednávku odeslat, zpracovat a nakonec zrušit. Žáci tak budou mít jedinečnou možnost účastnit se celého procesu. Případně pokud to vaše možnosti dovolují, je možné si domluvit exkurzi k poskytovateli tlumočnických služeb v místě bydliště.

video

Možné nesnáze:

Je možné, že žáci budou do internetového vyhledávače zadávat pouze heslo tlumočník a jejich hledání nepovede k úspěchu. Vysvětlete jim, že musí specifikovat, o jakého tlumočníka se jedná (tlumočník českého znakového jazyka). Celý systém objednávání a proplácení tlumočníka je velice složitý, a není tedy nutné jej probírat detailně, jde nám zde o základní uchopení fungování daného postupu. Pro začátek je dobré probírat se žáky především objednávku pomocí formuláře, protože nemusí myslet na to, které všechny údaje musí v objednávce uvést. Jednotlivá pole ve formuláři je dobré se žáky předem projít a ptát se jich na význam té které informace a diskutovat k čemu operátorovi či tlumočníkovi poslouží.

video

Reflektující otázky k aktivitě:

 1. Bylo pro vás obtížné nalézt informace k objednání tlumočníka? Pokud ano, proč? Co by vám pomohlo?
 2. Co by vám usnadnilo porozumění informacím na internetu?
 3. Objednávali jste vy sami již tlumočníka prostřednictvím internetu? Objednával tlumočníka prostřednictvím internetu někdo z vašich blízkých? Jaké jsou vaše/jeho zkušenosti?
 4. K čemu jsou všechny informace uváděné v objednávce pro tlumočníka potřebné?
 5. Co vám tato aktivita přinesla? (Důležitá věc, poznatek v jedné větě.)
 6. Chtěl by někdo k této aktivitě něco říct?
video

Přílohy ke stažení:

Příloha VIII