Pravidla fungování tlumočníka ve vzdělávání

Tlumočník by měl počítat s tím, že nebude celý rok tlumočit pouze v jeden den jeden daný předmět. Tzn., že nebude vždy ve stejný čas tlumočit přednášku/případně seminář jednoho vyučujícího v oblasti jednoho tématu. Takový tlumočník musí počítat s tím, že o své profesi bude komunikovat s různými profesory, různé nátury a různých stupňů povědomí o tlumočnické profesi.

video

Ne každý pedagog bude ochoten sdílet své podklady pro výuku. Mnoho z nich bude mít pocit, že tlumočník je třetí osoba ve výuce a jakým si způsobem je tam kvůli kontrole pedagoga. Jindy bude přesvědčený, že tlumočník z pedagoga hodlá získat studijní materiály pro svou další osobní potřebu. Co bývá největším problémem, je dojem pedagoga, že musí připravovat speciální podklad pro tlumočníka a jeho přípravu. Mnoho pedagogů dělá přípravu na poslední chvíli. Nemusí to být ledabylostí, ale např. snahou o aktuální podklady. Potom to klade velké nároky na nastavený způsob komunikace a časovou flexibilitu tlumočníka.

video

Ve škole je rovněž běžné suplování za jiné kolegy-tlumočníky v jiných předmětech, kdy onemocní nebo mají jiné tlumočnické povinnosti, které vyplynuly ze situace ve škole. Není výjimečné, že se učitelé střídají v rámci jednoho předmětu, že dochází ke změnám-posunům času výuky, tlumočení mimo čas výuky v rámci mimoškolní aktivity např. exkurze apod. Tlumočník je také k dispozici pro jednorázové situace např. při zkouškách a testech, konzultační hodiny nebo pedagogické rady, provozní porady a přijímací pohovory.

video

Tlumočník by měl být k dispozici také neslyšícím pedagogům při řešení provozních záležitostí se zaměstnavateli, opravy textů, které produkují v češtině a potřebují zajistit jejich korekturu, případně pro překlady textů z českého znakového jazyka do psané češtiny. Tlumočení při přijímacích zkouškách, státních zkouškách a maturitách klade velký důraz na tlumočníkovu pečlivou přípravu, dobré informační zázemí, tlumočnické dovednosti, všeobecný přehled, schopnost zvládat stresové situace a zkušenost při studiu všech souvisejících materiálů.

video

Je tedy důležité vědět, že tlumočník je na školách proto, aby zprostředkovával komunikaci především slyšícím i neslyšícím studentům/uči­telům/případně zaměstnancům školy. V rámci tohoto vztahu by měla být nastavena pevná pravidla pro používání tlumočníka ve výuce i mimo výuku. Tlumočník musí s učiteli komunikovat o svých potřebách a být aktivní při nastavování pravidel spolupráce.

video

Na každé škole, kde působí tlumočníci, by pro potřeby všech uživatelů tlumočnické služby měla existovat také pravidla pro zajišťování tlumočníků a principy poskytování jejich služby. Jako konkrétní příklad takového dokumentu uvádíme pravidla na FF UK v Praze – obor Čeština v komunikaci neslyšících. Jako druhý příklad je možné uvést pravidla spolupráce tlumočníka a pedagoga na SŠ, ZŠ a MŠ pro SP Výmolova, Praha 5.

video

Obdobná pravidla by měla obsahovat možnost vyjádření nespokojenosti s kvalitou poskytované tlumočnické služby (např. neslyšící student není spokojen s tlumočením: tlumočník chodí velmi často do hodin pozdě, není na hodiny připraven, nepřizpůsobuje se potřebám účastníků situace, vstupuje do komunikace mezi žákem a učitelem apod.), ale i možnost a právo tlumočníka řešit nespokojenost se studenty, kteří neposílají včas přípravu na své referáty nebo nerespektují tlumočníka v hodině (systematicky a bezohledně mluví přes sebe, nedodržují komunikační pravidla, vědomě uvádí tlumočníka do nepříjemných situací (žádají po něm, aby rozdal papíry apod.).

video

Pravidla by měla být ukotvena ve vnitřních předpisech dané školy jako je tomu například na Masarykově univerzitě v Brně – Směrnice o postavení znakového jazyka. Využívání služeb tlumočníků znakového jazyka při výuce obsahuje uceleně zformulovaná práva a povinnosti tlumočníka, způsoby stížností na tlumočníky apod.

video

Vedení školy by mělo zajistit (formou přednášek i působení samotných tlumočníků, informací na internetových stránkách nebo vyvěšením na nástěnky) dostatečnou informovanost mezi studenty a pedagogy školního prostředí o způsobu spolupráce s tlumočníkem a dodržování pravidel komunikace ve třídě.

video

Tlumočník ve škole by měl dodržovat Etický kodex tlumočníka.

video

Někteří žáci nebo studenti se s tlumočníkem ve výuce setkávají skoro celou školní docházku. Je důležité, aby mezi studenty/učiteli a tlumočníky fungovala komunikace a obě strany si navzájem sdělovaly své potřeby a představy o poskytované službě.

video

Příklady přání studentů směrem k tlumočníkům ze sborníku studií Elizabeth Winston

Seznam přání neslyšících studentů směrem ke koordinátorům tlumočníků

Doporučené zdroje:

Winston, Elizabeth A. (editor): Educational interpreting: How It Can Succeed, Gallaudet University Press, Washington, D.C. 2005, ISBN 978–1–56368–309–1

Záhumenská, J. Dingová, N. Horáková, R. Specifika tlumočení ve vzdělávání. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978–80–87153–56–7.

Obor čeština v komunikaci neslyšících (http://ucjtk.ff.cuni.cz/cnes)

Postavení znakového jazyka na Masarykově univerzitě (http://www.teiresias.muni.cz/…o_jazyka.pdf)

SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené – Výmolova 169 (http://sksp.org)

Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s. (http://www.cktzj.com)