Tlumočení ve vzdělávání a jazyk

Při tlumočení ve vzdělávání se v souvislosti s užíváním jazyka objevují určitá specifika. Je to volba jazykových prostředků podle věku a schopností žáků (např. výběr přiměřené slovní/znakové zásoby, jednodušší syntax, odlišná intonace/mimika), zjišťování zpětné vazby (tlumočník ověřuje, zda mu bylo porozuměno), také specifická slovní zásoba (v závislosti na typu školy, vzdělávacím oboru či konkrétním vyučovaném předmětu) a užívání prstové abecedy ve větší míře, než je tomu běžné v jiných typech komunikace. Užívání prstové abecedy ve výuce studentovi nejen přesně zprostředkuje nový pojem, termín či název, ale také ho tím naučí grafické podobě slova, kterou potom může využít při učení se z tištěných či psaných materiálů.

video

Dalším specifickým rysem tlumočení ve vzdělávání je fakt, že tlumočník tu může fungovat také jako jazykový model pro studenty, kterým tlumočí. Může tomu tak být především u dětí pocházejících ze slyšících rodin. Tyto děti totiž mívají nedostatek příležitostí pro komunikaci ve znakovém jazyce a tlumočník jim může částečně sloužit jako náhrada dospělých neslyšících osob komunikujících znakovým jazykem. Je tedy nutné svůj projev ve znakovém, ale také v mluveném jazyce neustále zlepšovat pomocí vhodných strategií.

video

Nyní se zaměříme na jednotlivé specifické jazykové oblasti:

video

Modifikace jazyka
Je běžné, že při komunikaci s dětmi užíváme jiné jazykové prostředky a promlouváme jiným způsobem, než když komunikujeme s dospělými. Při promluvě k malým neslyšícím dětem mluvčí často provádějí prostorově větší znaky a znakují pomaleji. Stejně jako v mluvených promluvách, tak také ve znakovém jazyce směřovaném k dětem se objevuje odlišná prozodie, tzn. např. odlišné, pomalejší tempo a výraznější mimika. Často je upozorňováno na náročnost tlumočení pro děti právě po jazykové stránce (vzájemné porozumění dítěte a tlumočníka). Specifika dětské mluvy (šišlání, gramatické chyby, nesouvislost výpovědi, komolení znaků) jsou obsažena i ve výpovědi dítěte ve znakovém jazyce. Náročnost tlumočení pro dětského klienta spočívá také v organizaci situace, která by měla být pro dítě přehledná, mělo by se v ní dobře orientovat.

video

Při tlumočení ve vzdělávání je také nutné, aby tlumočník přizpůsobil styl svého projevu také stylu promluvy učitele. Je třeba, aby tlumočník postupně rozvíjel své dovednosti v odpovídajícím převedení učitelovy promluvy, která může nést rysy „řeči k dětem“. Pomoci v tom může například sledování videí s výukou ve škole. Tlumočník si může na záznamech všimnout určitých typických rysů učitelských promluv k dětem a přemýšlet, jak tyto projevy převést do znakového jazyka.

video

Jinou možností, jak rozvinout své jazykové schopnosti v oblasti řeči k dětem, je častější kontakt s dětmi na různých akcích pro neslyšící. Tlumočník tak může pozorovat, jak vypadá dětská mluva, zároveň sledovat typické rysy promluvy dospělých směrem k dětem (ať už slyšícím nebo neslyšícím) a samozřejmě také rozvíjet své komunikační kompetence v rozhovoru s malými dětmi.

video

Můžeme říci, že čím menší je dítě, tím výraznější jsou změny v promluvě k němu oproti promluvě k dospělé osobě. Důležitým prvkem je oční kontakt, při komunikaci s dítětem je však ještě důležitější, protože dítě potřebuje vědět a být ujištěno, že tlumočník promlouvá opravdu k němu. Důležitý je také postoj, a to tak, aby tlumočník byl nasměrován přímo na dítě a byl k němu dostatečně blízko.

video

Slovní zásoba
Při přípravě z předem daných materiálů (např. učitelova příprava na hodinu či žákův text referátu) je dobré uvědomit si, jaké jsou stěžejní koncepty mluvčího, jaké myšlenky chce svým posluchačům předat a k čemu chce ve svém výkladu dojít. Po této analýze je pro tlumočníka snazší zvolit správný postup tlumočení a vhodné jazykové prostředky. Tlumočník může po konzultaci s učitelem a členy pedagogického týmu a po přihlédnutí ke vzdělávacím cílům konkrétní hodiny a cílům studenta dojít k závěru, že potřebuje pracovat s dalšími zdroji (internet, encyklopedie, slovníky českého či znakového jazyka atd.) pro zjištění věcných informací či pro zmapování terminologie pro některou oblast českého jazyka. Pro ujištění, jak vhodně nové koncepty tlumočit, se může tlumočník obrátit na jiné tlumočníky a neslyšící informátory. Pro tlumočníka může být také přínosná konzultace s tlumočníky, kteří s daným studentem pracovali v minulosti, aby zjistil, co se v při práci s tímto konkrétním studentem osvědčilo.

video

Prstová abeceda
Při tlumočení ve výuce má svou nezastupitelnou úlohu také užívání prstové abecedy. V mnoha vyučovacích předmětech je totiž třeba pomoci propojit žákům/studentům vlastní jmena a názvy cizích slov či odborných termínů z většinového jazyka s obsahy termínů v českém znakovém jazyce. Navíc v některých jazykových předmětech (tj. při češtině či při výuce cizích jazyků) je třeba poukázat na určité konkrétní tvary slov a zvláště je zdůraznit a k tomu může sloužit právě prstová abeceda. Při výuce v českých školách je zvykem používat jednoruční prstovou abecedu, přestože její užívání s sebou nese určité nevýhody. Jednou z nich je skutečnost, že její užívání je náročnější na produkci i recepci. Další nevýhodou je fakt, že dospělí neslyšící v běžném životě většinou používají dvouruční prstovou abecedu, tudíž jednoruční abecedu neslyšící děti v dalším životě již téměř nevyužijí.

video

Je žádoucí, aby tlumočníci ovládali oba typy prstových abeced a mohli je bez problémů používat podle potřeb konkrétních neslyšících žáků či studentů. Je však třeba oba typy prstových abeced od sebe oddělovat. Nemělo by docházet k míšení jednoruční a dvouruční prstové abecedy v jedné tlumočené situaci, či dokonce v jedné promluvě nebo slově.

video

Pro správné užívání prstové abecedy je důležité znát také pravopisná pravidla. Vyhláskování slov s pravopisnými chybami může totiž neslyšící zbytečně mást. Neslyšící mluvčí většinou problémy s pravopisem izolovaných slov nemají, ale někteří tlumočníci bohužel ano. Je třeba, aby tlumočník měl dobrý všeobecný přehled a také aby znal správné pravopisné podoby slov a vlastních jmen, která převádí do prstové abecedy.

video

Ve výuce se s prstovou abecedou setkáváme v situaci, kdy potřebujeme žáky informovat o přesné psané nebo mluvené podobě určitého slova nebo o jeho tvarech. Takové „citace“ potřebujeme více či méně často používat např. při výuce tvarosloví (skloňování a časování), při tvoření slov, při upozorňování na rozdíl mezi psanou a mluvenou podobou (tužka vs. [tuška], boot vs. [bu:t]), při vysvětlování chyb nebo zvláštností v určitém psaném nebo mluveném textu či při vysvětlování frazeologismů.

video

Je však třeba upozornit, že neslyšící děti mívají většinou malé znalosti psané češtiny, proto je třeba, aby tlumočník užití prstové abecedy v konkrétní situaci vždy zvážil a její užívání s malými dětmi spíše omezil.

video

Použité a doporučené zdroje:.

Classroom Interpreters: Dostupný z WWW: http://www.classroominterpreting.org/ Interpreters/chil­dren/Learning/e­rrors.asp.

Hudáková, A. Prstová abeceda pro tlumočníky. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

Červinková Houšková, K. Specifika tlumočení pro neslyšící. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978–80–87153–58–1.

Červinková Houšková, K. Specifika tlumočení pro neslyšící. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978–80–87153–58–8 (DVD).

Lexikologie pro základní školy [CD-ROM]. Praha : FF UK, 2003.

Marečková, K. Specifika tlumočení pro žáky/studenty se sluchovým postižením. Diplomová práce. Olomouc : PedF UP, 2009.

Slovník český jazyk – český znakový jazyk: Školská jazykovědná terminologie pro 1. a 2. stupeň základních škol [CD-ROM]. Praha : FF UK, 2007.

Zahumenská a kol. Specifika tlumočení ve vzdělávání. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.