Tlumočník součástí kolektivu zaměstnanců

Ať už je tlumočník ve škole zaměstnaný jako pedagogický nebo nepedagogický pracovník, vždy je součástí kolektivu zaměstnanců a ve škole má konkrétní úlohu. Tato úloha by měla být známa všem zúčastněním subjektům a to vedení školy i pedagogům, asistentům pedagoga a případně i osobnímu asistentovi žáka, rodičům žáků i žákům samotným.

video

Samozřejmě jiná je situace tlumočníka, který je zaměstnán ve škole pro sluchově postižené, a tlumočníka fungujícího pro neslyšícího žáka integrovaného do školy běžného typu. Aby role tlumočníka nebyla zaměňována s rolí asistenta pedagoga nebo dokonce osobního asistenta, je nutné si předem pravidla svého působení se všemi zúčastněnými vyjasnit. Způsobů, jak žáky s problematikou tlumočení seznámit je několik, například:

video video

Tlumočník zaměstnaný ve vzdělávacím zařízení je nejčastěji prostředníkem komunikace mezi neslyšícím žákem a pedagogem, zároveň může tlumočit pro dospělé zaměstnance školy a stejně tak můžou jeho klienty být slyšící rodiče a neslyšící pedagogové. Škála situací, ve kterých tlumočník může působit je ve skutečnosti samozřejmě mnohem více, v závislosti na potřebách dané školy. Z těchto důvodů je vhodné, aby si tlumočník zorganizoval konzultační hodiny, ve kterých může být k dispozici i mimo výuku pro všechny, kteří by si chtěli domluvit využití jeho služeb, stejně tak pro ty, kteří by s ním chtěli konzultovat tlumočnické záležitosti.

video

Komunikace o spolupráci pedagoga a tlumočníka, podobně jako vzájemná výměna zkušeností a názorů na situace, kterými společně prošli, by neměla probíhat ve třídě v pauze výuky, ani v přestávkách určených pro tlumočníka. V první řadě to není vhodné řešení pro žáky, kteří jsou přítomni situaci, ve které nerozumí, protože komunikace není srozumitelná, probíhá v mluveném jazyce a není tlumočená. Řešení záležitostí o tlumočnické pauze je nevstřícné vůči tlumočníkovým potřebám. Ten pauzu využívá k aktivnímu odpočinku od tlumočnické činnosti, k občerstvení a doplnění sil na další tlumočení.

video

V případě, kdy je ve škole zaměstnáno více tlumočníků, předpokládá se, že si vzájemně nebudou rivaly, ale kolegy, kteří spolu budou efektivně spolupracovat. Nejenom že mohou ve škole tlumočit v tlumočnickém týmu, ale měli by si poskytovat vzájemně podporu a pomoc, zpětnou vazbu vykonávané tlumočnické aktivity a společně by se měli snažit o co nejlepší nastavení podmínek pro kvalitní tlumočení ve školním prostředí.

video

Stejně tak přichází v úvahu spolupráce s asistentem pedagoga nebo s osobním asistentem žáka. Tito asistenti mohou být slyšící i neslyšící. Pedagog by si neměl plést roli tlumočníka s rolí asistenta, tzn neměl by po něm chtít, aby např. kopíroval výukové materiály nebo rozdával písemné práce, držel dozor na chodbách, zodpovídal za žáky na hřištích atp. V případě, že je o něco podobného požádán, je vhodné si, aby si o tom s pedagogem či jeho nadřízeným přímo promluvil. Tyto činnosti by neměl mít ani v náplni práce, která je součástí pracovní smlouvy tlumočníka.

video

Pokud je pedagogický personál složen ze slyšících a neslyšících osob, je pravděpodobné, že bude potřeba tlumočit i organizační schůzky, porady, školení, společenské události školy atp. Je důležité ani v takových situacích nevystupovat z role tlumočníka, ale ostatním kolegům zprostředkovat komunikaci, nebo si zajistit jiného kolegu. Tlumočník by ve smíšeném kolektivu měl být k dispozici slyšícím i neslyšícím kolegům ve stejné míře. Neměl by vyvolávat dojem, že je k dispozici převážně, nebo dokonce výhradně pro neslyšící kolegy.

video

Také se může stát, že budete prvním tlumočníkem, se kterým škola běžného typu získává první zkušenosti. Je proto zapotřebí být velmi pečlivý, důsledný, trpělivý a profesionální. Taková pozice prvního tlumočníka ve škole sebou přináší velké nároky na schopnost jednat s lidmi. Vhodné je sejít se s ostatními kolegy ještě před začátkem školního roku, aby nebyli se začátkem školního roku nemile zaskočeni novou situací. Stejně tak je důležité nejprve vysvětlit dětem, jak takový tlumočník funguje a jaká jsou jeho práva a povinnosti. Ale o tom více v jiné kapitole.

video

Doporučené zdroje:

Záhumenská, J.-Dingová, N.-Horáková, R. Specifika tlumočení ve vzdělávání. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978–80–87153–56–7.

Pešoutová, I. Tlumočnická profese a neslyšící děti. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978–80–87153–70–3.

Červinková Houšková, K. Specifika tlumočení pro neslyšící. 2. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978–80–87218–33–4.