Úplná objednávka?

Klíčová slova:

oslovení, pozdrav, poděkování, rozloučení, sms zpráva, objednávka

video

Cíle:

Žáci se učí třídit informace a odpovědně se rozhodovat.
Žáci se učí spolupracovat a komunikovat ve skupině.
Žáci se učí pracovat s textem.
Žáci se učí prezentovat své názory a postoje.
Žáci si osvojí, jak má vypadat písemná podoba objednávky bez využití objednávkového formuláře.
Žáci vlastními slovy dokážou vysvětlit, které informace je nutné do objednávky uvést a proč.

video

Kritéria dosažení cílů:

Žáci rozumí tomu, jaké informace mají být v objednávce tlumočení uvedeny, a na základě toho jsou schopni posoudit, co je v objednávce špatně a jak to má být opraveno. Dokladem dovednosti třídit informace, zodpovědně se rozhodovat, pracovat s textem a spolupracovat a komunikovat ve skupině je, že se žákům podařilo najít chybné informace v sms-objednávkách a vysvětlit ostatním, jak k nim došli, rozebrat a zhodnotit vlastní sms-objednávky, které napsali. Správné posouzení situace si žáci ověřují v pracovním listu.

Dovednost aplikovat získané informace by měla posílit pozitivní vnímání sebe sama jako samostatného jedince.

video

Cílová skupina:

žáci druhého stupně ZŠ

video

Doba trvání:

20 minut

video

Pomůcky:

texty objednávek (viz příloha XI) podle počtu skupin,
situační obrázky (viz příloha XII) podle počtu žáků,
pracovní listy (viz příloha XIII) podle počtu žáků.

video

Situační kontext pro učitele:

Situační kontext této aktivity se shoduje s aktivitou č. 4 Pátrání po tlumočníkovi. Navíc se žáci pouze musí naučit, že objednávka přes sms či e-mail musí obsahovat pozdrav/oslovení a rozloučení/po­děkování.

video

Průběh aktivity:

 1. Učitel zopakuje, jaké informace musí objednávka obsahovat a jak má vypadat formálně text sms-zprávy (pozdrav na začátku, na konci poděkování a rozloučení…). Může také na tabuli napsat seznam údajů, které musí objednávka obsahovat.
 2. Žáci se rozdělí do skupin po dvou až třech.
 3. Po těchto skupinách chodí po místnosti, ve které jsou předem připravené rozvěšené texty sms-objednávek. Na jednom místě je několik kopií stejné objednávky.
 4. Každá skupina si jeden papír s textem vezme a hledá v objednávce chybu, kterou v textu tužkou označí a opraví.
 5. Po skončení skupinové práce učitel všechny objednávky s žáky prodiskutuje. Žáci si navzájem představí a vysvětlí chyby, které se jim podařilo najít. Učitel doplní ty, které žáci nenašli, příp. napomáhá s vysvětlením chyb.
 6. Žáci dostanou situační obrázek (více žáků může dostat stejný obrázek, lze předpokládat, že se jejich objednávky budou lišit), sami napíšou vlastní objednávku, kterou poté představí ostatním. Ostatní spolužáci posoudí, zda je sms-objednávka úplná, nebo zda v ní nějaká informace chybí.
 7. Každý žák poté vyplní pracovní list. Pracovní list je objednávka, ve které chybí slova a děti je z nabídky musí doplnit. Učitel na předem určené místo položí i správné řešení průběhu komunikace na pracovním listu, každý žák si tak správné vyplnění pracovního listu sám ověří.
 8. Reflektující otázky.
 9. Zhodnocení a poděkování za práci žáků.
video

Možné nesnáze:

Žáci mohou mít problémy s porozuměním textů objednávek, neboť český jazyk se neslyšící učí jako druhý (cizí) jazyk. Učitel by jim měl být připravený případně vysvětlit, co ve zprávách přesně stojí, aby mohli dané chyby odhalit a opravit.

video

Reflektující otázky k aktivitě:

 1. V čem se liší sms-objednávka od objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře?
 2. S čím mohou mít neslyšící lidé v sms-objednávkách potíže? Co může být příčinou potíží?
 3. Co bylo pro vás při psaní sms-objednávky obtížné?
 4. Co vám tato aktivita přinesla? (Důležitá věc, poznatek v jedné větě.)
 5. Chtěl by někdo k této aktivitě něco říct?
video

Přílohy ke stažení:

Příloha XI
Příloha XII
Příloha XIII