Vzdělávání tlumočníků pro oblast vzdělávání

V současné době neexistuje vzdělávací program nebo ucelený kurz, který by se zaměřoval komplexně na přípravu tlumočníků ve vzdělávání navíc s ohledem na stupeň vzdělání, ve kterém tlumočník primárně tlumočí. Je jasné, že tlumočení pro děti na prvním stupni základní školy se odlišuje od tlumočení pro studenty vysokých škol.

video

V současnosti se v České republice zájemci o tlumočení ve vzdělávání mohou dále vzdělávat a rozšiřovat si své odborné znalosti v kurzech pořádaných Českou komorou tlumočníků znakového jazyka, o.s. (dále Komora). Komora je profesní organizací tlumočníků znakového jazyka, která je zároveň i akreditovanou vzdělávací institucí Ministerstvem práce a sociálních věcí. Zájemci o tlumočení ve vzdělávání se mohou hlásit na vybrané dílčí víkendové kurzy, které se této problematiky týkají, (např. kurz Vzdělávání neslyšících a specifika tlumočení ve vzdělávání; Prstová abeceda pro tlumočníky a tlumočení ve vzdělávání; Intenzivní víkendový kurz tlumočení v odborných oblastech) nebo pro ně Komora každoročně pořádá týdenní Intenzivní kurz pro tlumočníky ve vzdělávání.

video

Tyto kurzy jsou vhodné pro tlumočníky i z jiných oblastí tlumočení, kteří si v rámci svého průběžného vzdělávání chtějí rozšířit přehled a specializaci i v jiné oblasti, než pravidelně tlumočí. Dále jsou tyto kurzy vhodné pro studenty tlumočení, kteří tak získají základní informace o fungování tlumočníka ve škole, jako jedním ze základních prostředí formující osobnost neslyšícího klienta.

video

V současné době Komora finalizuje přípravu ročního kurzu pro tlumočníky ve vzdělávání, který je zaměřen na tlumočení na různých stupních vzdělávání (akreditován by měl být u MŠMT ČR). Na Filosofické fakultě UK v Praze se připravuje navazující magisterský studijní program Tlumočnictví českého znakového jazyka, který bude zahrnovat mnoho seminářů a kurzů zaměřených přímo na tlumočení pro klienty na různých stupních vzdělávání.

video

Na jednotlivých školách se mohou tlumočníci vzdělávat podle toho, jaké kurzy či školení jim zajistí zaměstnavatel.

video

Ze zveřejněných profesních požadavků na tlumočníky např. na vysokých školách je zřejmé, že tlumočník by měl mít ukončené vysokoškolské vzdělání, (často se zmiňuje, že je výhodou absolvování oboru ČNES na FF UK v Praze). Dále tlumočník musí výborně ovládat český jazyk i český znakový jazyk, musí mít výborné tlumočnické kompetence, zkušenosti s komunitou neslyšících a za sebou již tlumočnickou praxi.

video

Tlumočník, který se rozhodne tlumočit pro žáky a studenty by měl mít zkušenosti i s komunitním tlumočením, při kterém se dostal do kontaktu s větším počtem různých mluvčích znakového jazyka (dokáže se tak přizpůsobit jazykovým potřebám neslyšícího žáka lépe než začínající tlumočník) a zároveň má velmi dobré povědomí o zázemí problémů, které členové komunity neslyšících řeší v každodenním životě. V budoucnosti by se mezi požadavky zaměstnavatele měla zcela jistě dostat podmínka absolvování certifikovaných kurzů pro tlumočníky ve vzdělávání u profesních organizací tlumočníků.

video

Povinnost absolvování výše uvedených vzdělávacích programů souvisí se zařazením pozice tlumočníka podle školského zákona (resp. doplňující vyhlášky) do katalogu prací. (podrobněji v kapitole Legislativa a právo na tlumočení)

video

Absolventi těchto kurzů i tlumočníci fungující ve školách v současné době by své odborné kompetence měli dlouhodobě cíleně zvyšovat docházením na různé kurzy a konference pořádané k aktuálním problémům v oblasti tlumočení ve vzdělávání.

video

Do tohoto průběžného vzdělání tlumočníka spadá mimo jiné také informovanost o dění v komunitě neslyšících u nás i v zahraničí.

video

Tlumočník se může zaměřovat na zdokonalování se v českém znakovém jazyce přihlášením se do tematických kurzů českého znakového jazyka u organizací neslyšících nebo na tematické kurzy s cílem procvičit konkrétní praktické tlumočnické dovednosti. Dále by měl pravidelně sledovat internetová vysílání pro neslyšící (Internetovou televizi pro děti a mládež – WEBLIK), kde se dozví informace o dění v komunitě neslyšících, a která je zdrojem textů v českém znakovém jazyce k vlastnímu tréninku tlumočení. Neméně důležitá je i příležitost rozšiřování slovní znakové zásoby.

video

Tlumočník by měl také pracovat na svém projevu v mluveném jazyce. Měl by se účastnit kurzů zaměřených na techniku mluveného projevu a rétoriku, při překladu do psané češtiny by měl být schopen funkčně využívat slovníky (např. na internetu dostupná Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český AV ČR) a jazykové příručky.

video

Tlumočník by měl být připraven tlumočit v rámci výuky nejen odborný mluvený/znakovaný text, ale také přetlumočit text čtený, jeho význam a forma je ustálená (př. přísahy, sliby, báseň, modlitba, verše z Bible, citáty, veřejné projevy, divadelní hry apod.). Na podobný typ textu se tlumočník připraví nejlépe tak, že konzultuje s neslyšícími, kteří dané oblasti rozumí, požádá o supervizi zkušenějšího kolegu nebo navštíví kurz, který se na danou problematiku zaměřuje. V současné chvíli může tlumočník čerpat také z DVD materiálů, na kterém jsou např. oficiální skladby přeloženy do českého znakového jazyka (pro školní potřeby bude pravděpodobně nejdůležitější skladba Gaudeamus igitur a státní hymna) nebo různých terminologických slovníků na CD či DVD.

video

Doporučené zdroje:

Internetová televize pro děti a mládež (http://weblik.cktzj.com/)

Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český AV ČR (http://prirucka.ujc.cas.cz)

Internetové stránky oboru Čeština v komunikaci neslyšících – FF UK Praha (http://ucjtk.ff.cuni.cz/cnes)

Červinková Houšková, K. Překlady základních skladeb pro oficiální příležitosti do českého znakového jazyka. [DVD], X. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s, 2010.

kol. Otázky a odpovědi na téma znakového jazyka a kultury a komunity neslyšících, studenti oboru Čeština v komunikaci neslyšících. FFUK Praha. (ve výrobě)

Příklady terminologických slovníků:

Potměšil, M. Slovník pojmů znakového jazyka pro oblast historie. Fortuna Praha, 2005

Potměšil, M. Slovník pojmů znakového jazyka pro oblast přírodopis: botanika. Fortuna Praha, 2005

Langer, J. Slovník pojmů znakového jazyka pro oblast tělesné výchovy a sportu. Fortuna Praha, 2006

Terminologický slovník oboru dramatická výchova: český jazyk-český znakový jazyk. Brno, Jamu, Trojrozměr, Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s., 2011

Horáková, R. Znaková zásoba terminologických pojmů z oboru speciální pedagogika. PedF MU Brno, 2005

Protetická technologie: multimediální učební text a Slovník odborné terminologie. Praha: SŠ, ZŠ a MŠ pro SP Výmolova 169 – Jazykové centrum ULITA, 2007

Nováková, R. Slovník český jazyk – český znakový jazyk: Školská jazykovědná terminologie pro 1. a 2. stupeň ZŠ. Praha, 2007

Slovník znakového jazyka: terminologie z období těhotenství, porodu a péče o novorozence, FRPSP, TamTam Praha, 2005