„Relay“ tlumočník

„Relay“ tlumočník tlumočí z překladu, který produkuje jiný tlumočník. „Relay“ tlumočník může být i neslyšící, např. v situaci, kdy je třeba tlumočit pro hluchoslepého – mluvčí hovoří v mluveném jazyce, tlumočník překládá do znakového jazyka, neslyšící „relay“ tlumočník pak z tohoto znakového jazyka tlumočí klientovi s hluchoslepotou do taktilního znakového jazyka. Jiným příkladem, kdy je rovněž vhodné a žádoucí přizvat neslyšícího „relay“ tlumočníka, je situace, v níž je potřeba tlumočit neslyšícímu klientovi se specifickými komunikačními potřebami (např. jde-li o klienta s minimální znalostí jazyka). Neslyšící „relay“ tlumočník však může být využit také na mezinárodní úrovni – např. neslyšící komunikující britským znakovým jazykem je tlumočen přes neslyšícího „relay“ tlumočníka ovládajícího britský znakový jazyk a český znakový jazyk do českého znakového jazyka a z něj je potom jeho promluva tlumočena slyšícím tlumočníkem českého znakového jazyka do češtiny.