Komunikace

Komunikace je přenos informací mezi komunikačními partnery – od určitého jedince nebo skupiny k jiným jedincům a skupinám. Komunikace významně ovlivňuje rozvoj osobnosti a je prostředkem vzájemných mezilidských vztahů. Komunikovat lze různými způsoby – verbálně (mluvenými i znakovými jazyky), neverbálně (výrazem tváře, gesty a mimikou), elektronicky např. přes temail a také např. prostřednictvím tiskovin, internetu. Během komunikace se mohou vyskytnout různé komunikační bariéry, proto komunikace může probíhat také přes prostředníka/tlu­močníka. Tlumočník při tlumočení neradí ani nesděluje své osobní názory, jen tlumočí sdělení obou klientů (informace), nemění jeho význam ani obsah (nic nepřidává ani neubírá).