Tlumočení ve škole

S tlumočením ve škole je možné se setkat buď ve školách pro sluchově postižené, nebo ve školách, ve kterých jsou mezi slyšícími žáky a studenty integrovaní žáci neslyšící. Způsob práce tlumočníka se liší s ohledem na jednotlivé typy škol, jejich zaměření i na stupeň vzdělávání (základní, střední, vysoké školy). Na základních školách pro sluchově postižené se většinou tlumočník ve výuce nevyskytuje. Předpokládá se, že učitel by měl být natolik profesně a jazykově vybaven, aby komunikaci ve znakovém jazyce zvládl sám. Tlumočník na základní škole je však potřebný při jiných aktivitách, např. při kontaktu s rodiči (slyšící učitel – neslyšící rodiče, neslyšící učitel – slyšící rodiče), při provozních poradách pro neslyšící zaměstnance, při přednáškách či besedách s pozvanými lektory, pro neslyšící učitele na kurzech dalšího vzdělávání, na exkurzích a pod. Na středních školách pro sluchově postižené se s tlumočníkem ve výuce lze setkat poměrně často. Při tlumočení ve výuce musí tlumočník zvládnout často poměrně široké spektrum předmětů, proto je vždy nutná spolupráce s učitelem, který připravuje tlumočníkovi podklady pro tlumočení a je mu odborným konzultantem z hlediska probíraného předmětu. Tlumočník se musí naučit přepínat během několika minut nejen mezi vyučovacími předměty, ale i mezi komunikačními způsoby jednotlivých věkových skupin. Tlumočník nezasahuje do výuky a neplní povinnosti, které má učitel. Tlumočníci, kteří tlumočí ve výuce, bývají pak sjednáváni i pro tlumočení jiných aktivit školy, než je výuka. V případě žáků integrovaných do základních škol pro slyšící děti nelze mluvit o přítomnosti tlumočníka, ale o osobním (příp. pedagogickém) asistentovi, který může plnit také roli tlumočníka. Tlumočníkova, resp. asistentova přítomnost při dění ve škole je pak vázána na přítomnost integrovaného žáka. Jedná se nejčastěji o tlumočení ve výuce, občas i při dalších školních akcích. Asistent většinou mimo tlumočení vykonává i další činnosti, které žákovi napomáhají lépe pochopit a zvládnout probírané učivo. U studentů integrovaných na středních a vysokých školách tlumočník již vystupuje většinou pouze v roli tlumočníka. I zde je, stejně jako na školách pro sluchově postižené, nutná spolupráce mezi učitelem a tlumočníkem na dodávání podkladů pro tlumočení a společné konzultace o obsahu učiva a struktuře vyučování vzhledem k práci tlumočníka.