Pro učitele a rodiče

Pro učitele a rodiče

Pár slov na úvod

Tlumočnické služby jsou nedílnou součástí každodenního života neslyšících lidí. Díky kvalitním tlumočnickým službám přestávají být izolováni od světa, který je obklopuje. Mají možnost jednak zodpovědně se rozhodovat o svých soukromých věcech, jednak se i podílet na řešení veřejných otázek. Není však výjimkou, že ještě v dospělém věku neslyšící člověk – klient neví, jaká práva na jednání ve svém jazyce má a jak má vypadat profesionální tlumočení . Proto Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o. s., realizuje projekt, ve kterém se s problematikou tlumočnických služeb seznamují již žáci na základních školách pro sluchově postižené. Podnětem pro jeho vytvoření bylo zjištění (formou ankety realizované Komorou v roce 2002), že skoro dospělí žáci (tedy potencionální klienti) neměli o práci tlumočníka takřka žádnou představu. Neměli ani základní povědomí o správném „používání“ tlumočníka, nevěděli, jak si tlumočníka objednat, jakou kvalitu tlumočení požadovat ani jak je možné tlumočníka zaplatit. Na základě tohoto zjištění, že žákům chybí tolik potřebná zkušenost s tlumočením, vytvořil tým tlumočníků a pedagogů z České komory tlumočníků znakového jazyka, o. s., ucelený několikahodinový program, během něhož se žáci v prostředí své třídy a ve společnosti svých kamarádů interaktivním a originálním způsobem seznámí s profesí tlumočníka znakového jazyka a s tím, jak řešit komunikační bariéry mezi dvěma odlišnými světy – světem slyšících a světem neslyšících lidí.

Cílem projektu je poutavým způsobem přiblížit žákům odlišnosti v komunikaci neslyšících lidí a zprostředkovat jim formou společného zážitku informace o tlumočnických službách, které jsou důležité pro jejich každodenní život ve společnosti slyšících, a naučit je prakticky tyto služby využívat. Projekt pojmenovaný Tlumočník očima neslyšícího dítěte byl původně inspirován projektem švédských kolegů a Komora jej realizuje a rozvíjí již od roku 2003. Jeho současná podoba je nyní naopak inspirací pro řadu zahraničních kolegů.

video

Na základě aktivit projektu Tlumočník očima neslyšícího dítěte vznikla i tato metodická příručka. Jejím cílem je poskytnout učitelům podklady pro výuku na téma tlumočení pro neslyšící.

video

Jak se v příručce vyznat

Než začnete pročítat jednotlivé aktivity, nabízíme Vám několik instrukcí, jak se v metodice lépe orientovat a porozumět tak způsobu, kterým je koncipována.

Jednotlivé aktivity jsou rozděleny do tří tematických celků – Komunikace a tlumočení pro neslyšící, Objednání tlumočení a Etický kodex. Jednotlivé celky za sebou postupují od obecných poznatků týkajících se způsobu komunikace neslyšících a tlumočení pro neslyšící ke specifickým a konkrétním znalostem týkajících se průběhu tlumočené situace. Jejich pořadí si však můžete zvolit podle svých potřeb.

Smyslem jednotlivých aktivit je na základě pozitivního prožitku ilustrovat dané téma, porozumět mu a aktivně si porozumění procvičit. Aktivity můžete chápat i jako inspiraci. Než s každou začnete, promyslete, zda by se nehodilo ji nějak upravit podle Vašich konkrétních potřeb. Aktivity je možné použít nejen na školách pro neslyšící žáky nebo ve školách, ve kterých jsou neslyšící žáci integrováni, ale i na běžných školách v rámci průřezových témat. Prostřednictvím aktivit budou neslyšící žáci pozitivně vedeni k životu ve slyšící společnosti a k samostatnému rozhodování o svém životě, získají povědomí o svých právech na jednání v jejich jazyce, o možnostech využívání tlumočnických služeb a v neposlední řadě také o tom, jakou kvalitu tlumočení mají požadovat. Neznalost práv osob s vadou sluchu a práv a povinností vyplývajících z kodexu tlumočníka a neznalost profese tlumočníka a průběhu tlumočené situace totiž zapříčiňuje mnohá nedorozumění, která poté bývají připisována na vrub nízké komunikační schopnosti klienta s vadou sluchu.

Slyšící žáci jsou naopak díky aktivitám vedeni k respektu k minoritní skupině neslyšících. Aktivity je seznámí s jinakostí světa neslyšících, dají jim příležitost více poznat potřeby neslyšících a naučí je vycházet s nimi v každodenních situacích.

Záměrem aktivit je také naučit žáky, neslyšící i slyšící, komunikovat o svých pocitech a prožitcích ve vztahu ke sluchovému postižení, reflektovat své zkušenosti a ukázat na skutečných životních situacích, že užívání tlumočníka je v našem životě zcela normální.

Koncepce jednotlivých aktivit a jejich prezentace v českém znakovém jazyce by Vám měla maximálně usnadnit přípravu na hodinu a ušetřit tak čas a energii, kterou můžete věnovat přímo svým žákům. Veškeré pomůcky, které nejsou běžně dostupné, najdete v přílohách nebo na jiných místech portálu.

Ke každé aktivitě (kromě první, nazvané O orlíku Petříkovi) patří jeden díl komiksu, jehož hlavní postavou je neslyšící chlapec Tonda. Příběh komiksu je jakousi motivací pro děti a naznačuje, jakého tématu se bude aktivita týkat. Doporučujeme si se žáky komiks projít a diskutovat s nimi o tom, co Tonda prožívá, jak se cítí atp.

Všechny aktivity jsou zpracovány s jednotnou strukturou:

video

Název aktivity: Pro označení jednotlivých aktivit jsme volili neutrální název, můžete si však vymyslet označení pro Vás vhodnější a výstižnější.

video

Klíčová slova: V této části jsou uvedena klíčová slova, kterým by žáci měli během dané aktivity porozumět a osvojit si je a se kterými se v tlumočení pro neslyšící v každodenním životě budou setkávat.

video

Cíle: V této části se v krátkosti dočtete, jakou dovednost a vědomost si aktivitou žáci osvojují.

Při aktivitách se však často učí i něco víc než „pouhou“ znalost problematiky tlumočení pro neslyšící. Často musí spolupracovat, respektovat se navzájem a tolerovat vzájemné odlišnosti, utvářet si názor a argumentovat pro něj, vyjadřovat se, kriticky pracovat s informacemi, zapisovat si a přemýšlet v souvislostech. Soustřeďte se i na tyto vedlejší rozvíjející momenty, které jsou pro žáky – a ty neslyšící obzvlášť – možná důležitější.

video

Kritéria dosažení cílů: Adekvátní kritéria dosažení cílů obecně reflektují vytyčení směru a účelu aktivity. Konkrétní kritéria však závisí na schopnostech a možnostech jednotlivých žáků a hierarchii cílů, kterou si stanoví učitel.

video

Cílová skupina: Jednotlivé aktivity jsou koncipovány pro druhý stupeň ZŠ. Po případném prohloubení je možné je využít i na školách středních.

video

Doba trvání: Jedná se pouze o orientační údaj. Skutečná doba trvání aktivity souvisí s věkem a úrovní žáků a s intenzitou diskuse.

video

Pomůcky: K aktivitám budete potřebovat technické zázemí a věcné pomůcky. Díky této části byste neměli na nic zapomenout.

video

Situační kontext pro učitele: V tomto textu naleznete informace, které bychom mohli souhrnně označit pojmem situační teorie. Jedná se o výklad či vysvětlení východisek k danému tématu z našeho pohledu. Na problematiku tlumočení pro neslyšící lze pohlížet z různých perspektiv, proto uvádíme náš situační kontext tak, aby učitel mohl plně porozumět obsahu a smyslu aktivity. Cílem není teoretizovat a poučovat, ale spíše ozřejmit, z jakých důvodů a jakým způsobem tlumočník pro neslyšící pracuje.

video

Průběh aktivity: Zde uvádíme krok po kroku realizaci aktivity.

video

Varianty: Aktivity lze různě obměňovat. Nabízíme některé návrhy. Samozřejmě jsou možné i jiné úpravy, které Vás napadnou a které odpovídají možnostem a potřebám Vašeho kolektivu žáků.

video

Možné nesnáze: Zde se dočtete, na co je dobré dát si pozor a jaké nesnáze lze očekávat. Případné nesnáze vycházejí z reálných zkušeností lektorů v týmu Tlumočník očima neslyšícího dítěte.

video

Reflektující otázky k aktivitě: Otázky uvedené na konci mají vést k vlastní reflexi. Mnohdy se jedná o vyjádření vlastních myšlenek, pocitů k tématu a o zamyšlení se nad vlastními zkušenostmi s tématem. Otázky mají vést i k hlubšímu pochopení a tím k trvalejšímu zapamatování.

video

Seznam použité literatury

PEŠOUTOVÁ, I. Tlumočnická profese a neslyšící děti. 1. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.
ŠEBKOVÁ, H. Úvod do tlumočnické profese a vzdělávací systémy tlumočníků v ČR a v zahraničí. 1. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

Literatura a portály k dalšímu studiu

Komunikace a tlumočení pro neslyšící

ČERVINKOVÁ HOUŠKOVÁ. K. Specifika tlumočeni pro neslyšící. 1. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.
DINGOVÁ, N.; HORÁKOVÁ, R.; ZÁHUMENSKÁ J. Specifika tlumočení ve vzdělávání. 1. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.
KOSINOVÁ, B. Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina – kultura neslyšících. 1. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.
PEŠOUTOVÁ, I. Tlumočnická profese a neslyšící děti. 1. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.
REDLICH, K. CODA – slyšící děti neslyšících rodičů. 1. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.
ŠEBKOVÁ, H. Úvod do tlumočnické profese a vzdělávací systémy tlumočníků v ČR a v zahraničí. 1. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.
Tlumočníci znakového jazyka. Televizní klub neslyšících. Díl vysílaný 8. 2. 2011.

Objednání tlumočení

PEŠOUTOVÁ, I. Tlumočnická profese a neslyšící děti. 1. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.
Stránky Centra zprostředkování tlumočníků pro neslyšící. Dostupné online na adrese: http://www.asnep.cz/tlumoceni. Cit. 12. 6. 2012. Další informace rovněž na http://www.cztn.cz, http://www.tkcn.cz.

Etický kodex

ČERVINKOVÁ HOUŠKOVÁ. K. Specifika tlumočeni pro neslyšící. 1. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.
DINGOVÁ, N.; HORÁKOVÁ, R.; ZÁHUMENSKÁ J. Specifika tlumočení ve vzdělávání. 1. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.
PEŠOUTOVÁ, I. Tlumočnická profese a neslyšící děti. 1. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.
ŠEBKOVÁ, H. Úvod do tlumočnické profese a vzdělávací systémy tlumočníků v ČR a v zahraničí. 1. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.
Tlumočníci znakového jazyka. Televizní klub neslyšících. Díl vysílaný 8. 2. 2011.

Zavřít